• Novinky

      • Vianočný pozdrav

      • Všetkým pedagógom, študentom, rodičom a priateľom školy prajeme požehnané Vianoce. Nech nám narodené Dieťa - Ježiš Kristus prinesie pokoj a radosť, aby nastávajúci rok 2021 bol pre nás rokom šťastia a dobroty.

      • Oznam riaditeľa školy

      • Milí študenti, pedagógovia, vážení rodičia. Ministerstvo školstva SR od pondelka 12.10. 2020 nariaďuje pre stredné školy dištančné vzdelávanie.

        

       Dôrazne žiadam všetkých našich študentov, aby sa riadili pokynmi jednotlivých vyučujúcich a do dištančného vzdelávania sa riadne zapájali.

        

       Dištančné vzdelávanie bude momentálne prebiehať podľa riadneho rozvrhu. Preto každý študent je povinný v tomto čase byť dostupný pri počítači, tablete, prípadne inom zariadení a riadne sa zapájať do dištančného vzdelávania a robiť zadané úlohy vyučujúcim v danom predmete. Online vzdelávanie bude cez aplikáciu Teams.

        

       Zároveň žiadam rodičov o spoluprácu, aby deti v danom čase neabsolvovali žiadnu brigádnickú činnosť.

        

       Ak bude študent chorý a nemôže sa online dištančné vzdelávať, rodič pošle mailom triednemu učiteľovi ospravedlnenku od lekára.

        

       Ďakujem a teším sa na spoluprácu online.

        

       PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD., MBA, LL.M

       riaditeľ školy 

        

      • Sme v stálom kontakte

      • Odporúčame študentom, zákonným zástupcom a učiteľom, aby mali aktívne konto v systéme EduPage a spolu so stránkou školy pravidelne sledovali aktuálne informácie. V prípade, že študent nie je na vyučovaní viac ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov), musí priniesť vyplnené nasledovné vyhlásenie: Vyhlasenie Pri neprítomnosti na vyučovaní trvajúcom viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia, predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

       Na základe usmernenia vydaného MŠVVaŠ zo dňa 29.9.2020 a nariadenia hlavného hygienika SR je od 1.10.2020 povinné nosenie rúšok vo vyučovacom procese a v priestoroch školy. Nekonajú sa lyžiarske výcviky, prezenčné rodičovské združenia a stužkové slávnosti. Telesná a športová výchova sa odporúčajú realizovať len teoretickou formou.

      • Oznam pre študentov

      • Konkrétne informácie k nástupu do školy a doklady, ktoré bude treba priniesť v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami, zverejníme dňa 26. 8. 2020 na stránke školy.

      • Letné prázdniny

      • Všetkým vám milí študenti, pedagógovia a zamestnanci školy prajeme pekné, slnečné a požehnané prázdniny. 

      • Prijímacie skúšky pre nenaplnený počet

      • Riaditeľ Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha v Trnave, podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), vyhlasuje prijímacie skúšky pre nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka v študijnom odbore 7902 J gymnázium. Prihlášky na prijímacie skúšky možno zaslať do 18.06.2020.

      • Výsledky prijímacieho konania - prijatí uchádzači

      • Výsledky prijímacieho konania - prijatí uchádzači

       Žiadame zákonných zástupcov uchádzačov, aby najneskôr do 4. júna 2020 zaslali (e-mailom alebo poštou) na adresu našej školy „Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium“ (prosíme o zaslanie potvrdenia aj v prípade nenastúpenia na štúdium).


      • Dôležitý oznam - maturitné vysvedčenie

      • Informácie o administratívnych známkach maturitnej skúšky sú zverejnené v Edupage. Žiadame Vás o vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu do 15. mája 2020 (9.00 hod.) k všetkým známkam. V Edupage sa zobrazí „Kliknite sem pre akceptovanie/zamietnutie".

       Ak nesúhlasíte (zamietnutie) s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky oznámte nesúhlas prostredníctvom systému Edupage a zároveň mailom zástupkyniam riaditeľa školy a budete konať internú časť maturitnej skúšky. Ak súhlasíte (akceptovanie) s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky oznámte súhlas prostredníctvom systému Edupage. Známka sa stane platnou a v tomto prípade nekonáte internú časť maturitnej skúšky.

      • Kritériá na prijímacie skúšky

      • Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy uverejňuje kritériá prijímacieho konania na študijný odbor:​​​​​​​

       7902 J gymnázium

       Prosíme uchádzačov, ktorí už zaslali prihlášku a nedoložili potrebné doklady (diplomy, výsledkové listiny), aby ich dodatočne zaslali poštou do 20. mája 2020.

      • Maturitné skúšky 2019/2020 - dôležité termíny

      • DO 7. MÁJA 2020 môže žiak e-mailom alebo poštou zrušiť žiadosť o maturitu z dobrovoľného predmetu

       12. MÁJA 2020 škola elektronicky sprístupní výsledné známky z maturitných predmetov

       DO 15. mája 2020 môže plnoletý žiak písomne oznámiť nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu a požiadať o vykonanie internej časti maturitnej skúšky v období od 25. mája do 13. júna 2020

       2020-04-23-Rozhodnutie-MS-spojene.pdf

       rehľad základných termínov podľa MŠVVaŠ: casova_os.pdf​​​​​​​

      • Prerušenie vyučovania do odvolania

      • Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR ostatú školy až do odvolania zatvorené.

       Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020.

       Výučba sa uskutočňuje cez e-learning: Google Classroom, Messenger, Viber, WhatsApp, Telegram, Skype a EduPage.

      • Oznam pre pedagógov

      • Pedagogickí zamestnanci zostávajú doma od 16.3.2020. Počas tohto obdobia intenzívne komunikujú so žiakmi pomocou online nástrojov a zadávajú žiakom študijný materiál a úlohy na vypracovanie.

      • Prerušenie vyučovania

      • Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR prerušuje vyučovanie od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

       Žiadame žiakov školy, aby sledovali e-maily a EduPage stránku kde budú materiály a pracovné úlohy k samoštúdiu.

       Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.

       Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.

     • Stužková za múrmi väznice
      • Stužková za múrmi väznice

      • Dňa 27.2.2020 sa uskutoční Stužková slávnosť triedy 4.BG v elokovanom pracovisku AGY v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou. Slávnosť sa začala sv. omšou, ktorú celebroval Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup spolu s riaditeľom AGY vdp. PhDr. PaedDr. Ľubošom Hašanom, MBA. LL.M. Pokračuje oficiálnou časťou za pritomnosti hostí z Ministerstva školstva SR, Okresného úradu v Trnave, rodinných príslušnikov a mnohých iných.

       Maturanti,  nech sú pre Vás zelené stužky ozajstným symbolom nádeje !

     • Popolcová streda
      • Popolcová streda

      • Dňa 26.2.2020 na sviatok Popolcovej stredy sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa konala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval riaditeľ školy PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, PhD., MBA, LL.M. Žiakom priblížil význam pôstneho obdobia, potrebu každodennej modlitby, dodržiavanie pôstu a posolstvo almužny. V závere svätej omše riaditeľ školy vyzval všetkých prítomných, aby sa opäť zapojili do zbierky konzervovaného jedla určeného ľuďom bez domova a ľuďom v núdzi.

      • Deň otvorených dverí

      • Dňa 6.februára 2020 (štvrtok) od 9:00 - 13:00 sa na našej škole uskutoční Deň otvorených dverí. Srdečne pozývame žiakov 9. ročníkov.

       Tešíme sa na Vás!