• Novinky

      • Učiaca sa Trnava

      •  

       Študenti III.AG sa v piatok 22. októbra 2021 aktívne zúčastnili festivalu Učiaca sa Trnava, konkrétne úvodného bloku, v ktorom sa predstavili traja mladí úspešní a inšpiratívni ľudia z Trnavy a okolia: baristické eso, Majster Slovenska Barista 2019, Šimon Janík (25r.), speváčka, skladateľka vlastných piesní a víťazka San Remo Junior 2020, Mária Valentová (15r.) a podnikateľ, expert na inovácie, CEO Zaka Ventures, Slavo Tuleja (29r.) Na záver sa naši študenti zapojili do online kvízu – obsahoval otázky o detailoch z uvedených prezentácií. Víťazi boli odmenení hodnotnými vecnými cenami (kvalitná káva, nákupné poukážky do kníhkupectva a vstupenky na vzdelávacie kurzy).Podujatie sa konalo v priestoroch Divadla Jána Palárika, moderovala Nikol Kaňuková.

      • Milión detí sa modlí ruženec

      • „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“ To sú slová, ktoré zazneli z úst sv. pátra Pia a v duchu týchto slov sme sa aj my dňa 18. októbra 2021  zapojili do modlitbovej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec.

      • Vitajte v novom školskom roku!

      • Milí žiaci a rodičia,

       slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 bude 2. septembra 2021 (štvrtok).  Žiaci prvého ročníka  prichádzajú do školy o 8:30 hod. a sústredia sa na nádvorí školy za dodržiavania princípu R - O - R (rúško, odstup, ruky).

       Žiaci vyšších ročníkov získajú informácie k nástupu do školy cez triednych učiteľov. 

       Všetky ďalšie informácie sa dozviete od svojich triednych učiteľov v deň nástupu.

       Tešíme sa na vás!

      • Oznam k nástupu do školy

      • Na základe usmernení MŠVVaŠ SR zverejnených v Školskom semafore pre šk. rok 2021/2022 sa odporúča v záujme ochrany zdravia žiakov na škole predložiť pri nástupe žiaka do školy Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti. Preto Vás žiadame o predloženie vyplneného formulára v deň nástupu žiaka do školy 02. 09.2021.

      • Prijímacie skúšky pre nenaplnený počet

      • Riaditeľ Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha v Trnave, podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), vyhlasuje prijímacie skúšky pre nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka v študijnom odbore 7902 J gymnázium. Prihlášky na prijímacie skúšky možno zaslať do 18.06.2021.

      • Veľkonočný pozdrav

      • Vedenie AGY praje všetkým zamestnancom, študentom a ich rodičom milostiplné prežitie veľkonočných sviatkov. Nech radosť a láska zmŕtvychvstalého Ježiša Krista prebýva medzi nami.

      • Pokračovanie dištančného vzdelávania

      • Na základe odporúčania Pandemického strediska TTSK, ako aj vyjadrenia RÚVZ Trnava o neodporúčaní otvoriť stredné školy prezenčne ani pre končiace ročníky z dôvodu negatívneho vývoja epidemiologickej situácie pokračujeme v dištančnom vzdelávaní i po jarných prázdninách od 8.3.2021 do odvolania.

       PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD., MBA, LL.M , riaditeľ školy

      • Vianočný pozdrav

      • Všetkým pedagógom, študentom, rodičom a priateľom školy prajeme požehnané Vianoce. Nech nám narodené Dieťa - Ježiš Kristus prinesie pokoj a radosť, aby nastávajúci rok 2021 bol pre nás rokom šťastia a dobroty.

      • Oznam riaditeľa školy

      • Milí študenti, pedagógovia, vážení rodičia. Ministerstvo školstva SR od pondelka 12.10. 2020 nariaďuje pre stredné školy dištančné vzdelávanie.

        

       Dôrazne žiadam všetkých našich študentov, aby sa riadili pokynmi jednotlivých vyučujúcich a do dištančného vzdelávania sa riadne zapájali.

        

       Dištančné vzdelávanie bude momentálne prebiehať podľa riadneho rozvrhu. Preto každý študent je povinný v tomto čase byť dostupný pri počítači, tablete, prípadne inom zariadení a riadne sa zapájať do dištančného vzdelávania a robiť zadané úlohy vyučujúcim v danom predmete. Online vzdelávanie bude cez aplikáciu Teams.

        

       Zároveň žiadam rodičov o spoluprácu, aby deti v danom čase neabsolvovali žiadnu brigádnickú činnosť.

        

       Ak bude študent chorý a nemôže sa online dištančné vzdelávať, rodič pošle mailom triednemu učiteľovi ospravedlnenku od lekára.

        

       Ďakujem a teším sa na spoluprácu online.

        

       PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD., MBA, LL.M

       riaditeľ školy 

        

      • Sme v stálom kontakte

      • Odporúčame študentom, zákonným zástupcom a učiteľom, aby mali aktívne konto v systéme EduPage a spolu so stránkou školy pravidelne sledovali aktuálne informácie. V prípade, že študent nie je na vyučovaní viac ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov), musí priniesť vyplnené nasledovné vyhlásenie: Vyhlasenie Pri neprítomnosti na vyučovaní trvajúcom viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia, predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

       Na základe usmernenia vydaného MŠVVaŠ zo dňa 29.9.2020 a nariadenia hlavného hygienika SR je od 1.10.2020 povinné nosenie rúšok vo vyučovacom procese a v priestoroch školy. Nekonajú sa lyžiarske výcviky, prezenčné rodičovské združenia a stužkové slávnosti. Telesná a športová výchova sa odporúčajú realizovať len teoretickou formou.

      • Oznam pre študentov

      • Konkrétne informácie k nástupu do školy a doklady, ktoré bude treba priniesť v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami, zverejníme dňa 26. 8. 2020 na stránke školy.