• Informácie pre učiteľa

     1. Metodické orgány školy a koordinátori
     • Predmetová komisia prírodovedných predmetov

                       Vedúci – RNDr. Jana Gregušová

     • Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov

                       Vedúci – Mgr. Ľuboš Martinák

     • Koordinátor výchovy k ľudským právam – Mgr. Jana Madrová
     • Koordinátor rozvoja čitateľskej gramotnosti – Mgr. Miriam Karasová
     • Koordinátor zdravého životného štýlu – Mgr. Katarína Jankovičová
     • Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu - PhDr. Peter Mikula, PhD., MBA, LL.M
     • Koordinátor digitalizácie – Mgr. Lukáš Piňák
     • Koordinátor výchovného poradenstva – RNDr. Jana Gregušová
     • Koordinátor environmentálnej výchovy – Mgr. Alžbeta Haragová
     • Koordinátor prevencie sociálno-patologických javov – Mgr. Naďa Mruškovičová

      

     1. Kurz ochrany zdravia, prírody a človeka; viacdňové exkurzie
     • Vybavuje triedny učiteľ

      

     1. Plán práce PK a jeho zhodnotenie v školskom roku 2020/2021
     • Koordinujú jednotliví vedúci  PK

      

     1. Projekty a súťaže
        1. Olympiády
     • Olympiáda v anglickom jazyku – Mgr. Ľuboš Martinák, Mgr. Daniela Vašková
     • Olympiáda ľudských práv – Mgr. Lukáš Piňák, Mgr. Jana Madrová
     • Súťaž v umeleckom prednese – Mgr. Miriam Karasová
     • Matematický klokan – RNDr. Jana Gregušová, Mgr. Lenka Brestovanská, Mgr. Lukáš Piňák
     • Expert geniality show – RNDr. Jana Gregušová, Mgr. Lenka Brestovanská, Mgr. Lukáš Piňák
     • Olympiáda v informatike – Mgr. Lenka Brestovanská
     • Buzalkova Trnava – Mgr. Miriam Karasová, Mgr. Lenka Brestovanská, Mgr. Jana Madrová
     • Biblická olympiáda – Mgr. Daniela Vašková, PhDr. Peter Mikula, PhD.
     • Olympiáda z dejepisu – Mgr. Lukáš Piňák
     • Jazykový kvet – Mgr. Daniela Vašková
     • Olympiáda ľudských práv – PhDr. PeadDr. Ľuboš Hašan, PhDr. Peter Mikula, PhD.
     • Olympiáda zo slovenského jazyka – Mgr. Jana Madrová, Mgr. Miriam Karasová, Mgr. Daniela Vašková
     • Olympiáda v nemeckom jazyku – Mgr. Naďa Mruškovičová. Mgr. Ľuboš Martinák
     • Olympiáda z biológie – Mgr. Alžbeta Haragová
     • Mladý záchranár – Mgr. Alžbeta Haragová

      

        1. Školské aktivity
     • Slávnostné Veni Sancte  - otvorenie šk. roka – PhDr. PeadDr. Ľuboš Hašan, PhD.   
     • Športový deň, branné cvičenie – Mgr. Daniel Čálik
     • Čitateľská gramotnosť – tvorivé písanie – Mgr. Miriam Karasová
     • Adaptačný kurz pre 1. ročník – PhDr. Eva Hirnerová
     • Kurz tvorby projektov – Mgr. Lenka Brestovanská
     • Kam na VŠ – veľtrh VŠ – RNDr. Jana Gregušová
     • Florbalový turnaj ÚVTOS – PhDr. Patrícia Rogulski, PhD.
     • Duchovné aktivity- PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD., MBA, LL.M  , PhDr. Peter Mikula, PhD., MBA, LL.
     • ERASMUS týždeň – Mgr. Haragová, Mgr. Vašková, Mgr. Mruškovičová, PhDr. Marcela Lančaričová, PhD
     • Školské vianočné trhy
     • Mikuláš v škole

      

        1. Exkurzie
     • CHKO Malé Karpaty – RNDr. Jana Gregušová
     • Múzeum holokaustu v Seredi – Mgr. Miriam Karasová, Mgr. Lukáš Piňák
      • Návšteva Krajskej knižnice J. Fándlyho v Trnave – Mgr. Miriam Karasová, Mgr. Daniela Vašková, Mgr. Jana Madrová
     • Návšteva Galérie Jána Koniareka v Trnave – Mgr. Jana Madrová ,PhDr. Marcela Lančaričová, PhD.
     • Naháč, Dobrá Voda (Fándly, Hollý) – Mgr. Daniela Vašková, Mgr. Jana Madrová
     • Literárne exkurzie – Mgr. Daniela Vašková, Mgr. Jana Madrová
     • Návšteva NR SR – Mgr. Lukáš Piňák
     • Dejepisné exkurzie – Mgr. Miriam Karasová, Mgr. Ľuboš Martinák, Mgr. Lukáš Piňák

      

        1. Výstavy a divadelné predstavenia
     • Divadelné predstavenie v angličtine – Mgr. Daniela Vašková
     • Kultúrne divadelné podujatia – RNDr. Jana Gregušová, Mgr. Miriam Karasová
     • Príležitostné výstavy v rámci UMK – Mgr. Jana Madrová, PhDr. Marcela Lančaričová, PhD.

      

      

      

        1. Špeciálne dni
     • Imatrikulácie žiakov 1.ročníka – Mgr. Lukáš Piňák, RNDr. Jana Gregušová
     • Stužková slávnosť – Mgr. Katarína Jankovičová
     • Biela pastelka - RNDr. Jana Gregušová
     • Európsky deň jazykov - Mgr. Martinák, Mgr. Mruškovičová, Mgr. Vašková, dr. Rogulski
     • Deň tvorených dverí
     • Medzinárodný deň boja proti násiliu a šikanovaniu na školách – Mgr. Naďa Mruškovičová
     • Európsky týždeň boja proti drogám – Mgr. Katarína Jankovičová, Mgr. Naďa Mruškovičová
     • Deň virtuálnej návštevy múzea
     • Svetový deň zdravia (WHO)   - Mgr. Katarína Jankovičová, Mgr. Daniel Čálik, PhDr. Patrícia Rogulski
     • DNA day – Mgr. Alžbeta Haragová
     • Biela pastelka – RNDr. Jana Gregušová
     • Deň boja proti HIV / AIDS – Mgr. Naďa Mruškovičová, Mgr. Alžbeta Haragová
     • Svetový deň zdravia – Mgr. Katarína Jankovičová
     • Deň Zeme – RNDr. Jana Gregušová, Mgr. Alžbeta Haragová
     • Deň narcisov – RNDr. Jana Gregušová

      

     1. Školská knižnica
     • Zodpovedný: Mgr. Lukáš Piňák

      

     1. Nahlasovanie chýb IKT, opráv a porúch
     • PhDr. Marcela Lančaričová, PhD.

      

     1. Kontaktná osoba pri podozrení na COVID-19
     • Jana Šestáková, DiS.