• Informácie pre verejnosť

    • Náš školský komunikačný manuál slúži k vzájomnej efektívnej komunikácii. Rýchlo a prehľadne vám pomôže zorientovať sa v konkrétnych situáciách. Nájdete v ňom všetky potrebné informácie – koho, kedy a akým spôsobom osloviť; všetky dôležité dokumenty, manuály, vzory tlačív, potvrdenia, žiadosti a oznámenia. Pozostáva z 3 častí: A) informácie pre verejnosť, B) informácie pre učiteľa, C) odporúčania pre efektívnu komunikáciu.

      

     INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ

      

     1. Oficiálne žiadosti
     • Všetky žiadosti rieši riaditeľka školy PhDr. Marcela Lančaričová, PhD.
     • Kontakt: riaditel@agy.sk

      

     1. Potvrdenia
     • Potvrdenia vybavuje PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD., MBA, LL.M, zástupca školy

      

     1. Žiadosti rodičov, ktoré rieši triedny učiteľ:
     • Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania (doručiť minimálne 3 dni pred uvoľnením)
     • Žiadosť o oslobodenie z vyučovania
     • Žiadosť o individuálny učebný plán
     • Žiadosť o povolenie komisionálnej skúšky
     • Žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok
     • Žiadosť o vystavenie vysvedčenia z dôvodu straty

      

     1. Oznámenia rodičov, ktoré rieši triedny učiteľ:
     • Oznámenie o kúpeľnej liečbe

      

     1. Prihlášky na vysoké školy:
     • Všetky informácie k prihláškam poskytuje výchovná poradkyňa RNDr. Jana Gregušová
     • Kontakt: janka.greguska@gmail.com
     • Potvrdenie prihlášok na VŠ  (po vykonaní kontroly správnosti údajov zo strany RNDr. Gregušovej) – PhDr. Marcela Lančaričová, PhD.

      

     1. Kurz ochrany zdravia, prírody a človeka; viacdňové exkurzie

                  Vybavuje triedny učiteľ:

      

     1. Školská jedáleň
     • Vybavuje vedúca školskej jedálne pani Emília Horváthová
     • Kontakt: 0918/ 740 220 - výdajná školská jedáleň

      

     1. Krúžky
     • Prírodovedný krúžok – RNDr. Jana Gregušová
     • Krúžok francúzskeho jazyka – Mgr. Daniela Vašková
     • Biologický krúžok – Mgr. Alžbeta Haragová
     • Športový krúžok – Mgr. Daniel Čálik
     • Anglický jazyk  – Mgr. Ľuboš Martinák
     • Nemčina hrou – PhDr. Patrícia Rogulski, PhD.
     • Tvorivé písanie – Mgr. Miriam Karasová

      

     1. Konzultačné hodiny:

      

     • Riaditeľka školy - PhDr. Marcela Lančaričová, PhD.

                      riaditel@agy.sk , streda 8:15 – 9:30

     • Zástupca školy – PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD., MBA, LL.M

                     zastupca@agy.sk, streda 10:45 – 12:20

     • Výchovný poradca – RNDr. Jana Gregušová

                    janka.greguska@gmail.com, utorok: 9:45 – 10:30