• Kvalitné vzdelanie pre všetkých

   Moderná, inovatívna, tradičná a otvorená škola
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Prijímacie skúšky pre nenaplnený počet
    • 5. 6. 2020
    • Riaditeľ Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha v Trnave, podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), vyhlasuje prijímacie skúšky pre nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka v študijnom odbore 7902 J gymnázium. Prihlášky na prijímacie skúšky možno zaslať do 18.06.2020.

    • Čítať viac
    • Výsledky prijímacieho konania - prijatí uchádzači
    • 28. 5. 2020
    • Výsledky prijímacieho konania - prijatí uchádzači

     Žiadame zákonných zástupcov uchádzačov, aby najneskôr do 4. júna 2020 zaslali (e-mailom alebo poštou) na adresu našej školy „Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium“ (prosíme o zaslanie potvrdenia aj v prípade nenastúpenia na štúdium).


    • Čítať viac
    • Dôležitý oznam - maturitné vysvedčenie
    • 12. 5. 2020
    • Informácie o administratívnych známkach maturitnej skúšky sú zverejnené v Edupage. Žiadame Vás o vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu do 15. mája 2020 (9.00 hod.) k všetkým známkam. V Edupage sa zobrazí „Kliknite sem pre akceptovanie/zamietnutie".

     Ak nesúhlasíte (zamietnutie) s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky oznámte nesúhlas prostredníctvom systému Edupage a zároveň mailom zástupkyniam riaditeľa školy a budete konať internú časť maturitnej skúšky. Ak súhlasíte (akceptovanie) s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky oznámte súhlas prostredníctvom systému Edupage. Známka sa stane platnou a v tomto prípade nekonáte internú časť maturitnej skúšky.

    • Čítať viac
    • Kritériá na prijímacie skúšky
    • 7. 5. 2020
    • Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy uverejňuje kritériá prijímacieho konania na študijný odbor:​​​​​​​

     7902 J gymnázium

     Prosíme uchádzačov, ktorí už zaslali prihlášku a nedoložili potrebné doklady (diplomy, výsledkové listiny), aby ich dodatočne zaslali poštou do 20. mája 2020.

    • Čítať viac
    • Maturitné skúšky 2019/2020 - dôležité termíny
    • 4. 5. 2020
    • DO 7. MÁJA 2020 môže žiak e-mailom alebo poštou zrušiť žiadosť o maturitu z dobrovoľného predmetu

     12. MÁJA 2020 škola elektronicky sprístupní výsledné známky z maturitných predmetov

     DO 15. mája 2020 môže plnoletý žiak písomne oznámiť nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu a požiadať o vykonanie internej časti maturitnej skúšky v období od 25. mája do 13. júna 2020

    • Čítať viac
  • Aká je naša škola?

     • Moderná
     • uplatňujeme moderné metódy a formy vyučovania
     • Inovatívna
     • formujeme u žiakov správne hodnoty pre život
     • Tradičná
     • Staviame na kresťanských hodnotách
     • Otvorená
     • Pre žiakov so špeciálnymi vychovno-vzdelavacími potrebami