• Školský poriadok

     • Školský poriadok 2022/2023

     •                        A R C I B I S K U P S K É    G Y M N Á Z I U M  biskupa P. JANTAUSCHA T R N A V A

       

       

      Školský poriadok

       

                  Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha poskytuje výchovu a vzdelávanie v študijnom odbore 7902 J gymnázium. Pôsobenie nášho gymnázia je založené na presvedčení, že vzdelávanie musí byť spojené s výchovou k zodpovednosti, dobru, múdrosti, solidarite, k rozvoju morálnych vlastností s cieľom zakoreniť a upevniť kresťanský hodnotový systém v živote mladej generácie. Rozsah a obsah štúdia zodpovedá rozsahu a potrebám na získanie príslušného stupňa vzdelania, ktoré poskytujú štátne školy. V tom je zahrnutá aj príprava študentov pre štúdium  na  všetky vysoké školy.

       

      I. Práva žiakov:

      • na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu
      • na bezplatné vzdelanie
      • na vzdelávanie v štátnom jazyku
      • na kvalitnú výuku v pokojnom prostredí bez rušivých vplyvov
      • na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí
      • na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva – uplatňuje sa tým, že na žiakov nie je uskutočňovaný žiadny psychický nátlak, zosmiešňovanie ani iný nátlak ohľadom na ich náboženské alebo filozofické presvedčenie
      • na ochranu zdravia a bezpečnosť pri vyučovaní, pri školských akciách aj mimo vyučovania
      • na dodržiavanie základných psycho-hygienických zásad a z toho vyplývajúceho prístupu na vyučovaní aj v mimoškolskej činnosti zo strany vyučujúcich
      • na združovanie a zhromažďovanie v škole, ktoré sa uplatňuje formou účasti žiakov na rôznych športových a kultúrnych akciách, majú právo reprezentovať školu v predmetových olympiádach, v SOČ, v športových a iných súťažiach
      • na ochranu súkromia, cti, ľudskej dôstojnosti a osobných údajov v celom procese výučby, rešpektovanie cti a dôstojnosti je nevyhnutným predpokladom pre dôstojné riešenie prípadných konfliktov a vytvorenie zdravého prostredia pre fungovanie demokracie v škole
      • na dodržiavanie princípu rovnosti a zabránenie diskriminácie medzi žiakmi
      • oboznámiť a vyjadriť k tvrdeným skutočnostiam proti nemu – právo na spravodlivý proces
      • dozvedieť sa známku a zdôvodnenie klasifikácie po každej ústnej, písomnej a praktickej skúške
      • na analýzu chýb v písomných a grafických prácach
      • na to, aby sa v jednom vyučovacom dni konali maximálne dve písomné práce, ktoré trvajú celú vyučovaciu hodinu
      • vybrať si voliteľné a nepovinné predmety z ponúknutých možností v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom
      • viesť otvorený dialóg s vyučujúcim, triednym profesorom a vedením školy v duchu zásad humanity, demokracie a slušnosti
      • požiadať riaditeľa školy o komisionálne  preskúšanie, ak má žiak alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci 1. alebo 2. polroku .Požiadať treba  písomne do 3 pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia (preskúšať žiaka nie je možné, ak bol v klasifikačnom období z tohto predmetu už komisionálne skúšaný)
      • v prípade, ak žiak má na konci 2. polroka nedostatočný prospech najviac z dvoch povinných predmetov, môže so súhlasom riaditeľa školy robiť z týchto predmetov opravnú skúšku
      • žiak má právo v prípade že neprospel v danom školskom roku, požiadať písomne riaditeľa školy o povolenie opakovať ročník; k žiadosti neplnoletého žiaka sa vyjadruje jeho zákonný zástupca
      • využívať pomoc výchovného poradcu alebo kňaza so zárukou diskrétnosti
      • má právo sa stravovať v školskej jedálni, ak rešpektuje predpisy a pokyny pedagógov a pracovníkov ŠJ, a dodržuje zásady kultúrneho stolovania
      • individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav
      • bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety
      • úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti
      • poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním
      • organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny
      • úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu
      • na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov
      • žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú 

      Žiak nesmie byť postihovaný alebo znevýhodňovaný preto, že si uplatňuje  svoje práva podľa školského zákona a tohto  školského poriadku.

      II. Žiakom je zakázané:

      • fajčiť, užívať a šíriť návykové a omamné látky v priestoroch školy a na území školy  ako i  pri činnostiach organizovaných školou
      • prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou a konzumovať alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky a predmety ohrozujúce bezpečnosť
      • manipulovať s technickým zariadením v celom objekte školy
      • do učebne informatiky majú žiaci prístup po osobnej dohode s vyučujúcim informatiky
      • projektory, meotary a interaktívne tabule v triedach môžu používať žiaci iba za prítomnosti učiteľa
      • prinášať na vyučovanie veci ohrozujúce ich život a zdravie, veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť na vyučovaní. Ak vyučujúci takýto predmet zistí, žiakovi ho odoberie a odovzdá zákonnému zástupcovi, plnoletému žiakovi je možné odovzdať takýto predmet po skončení školského roka
      • počas vyučovania, prestávok, príp. počas voľných hodín svojvoľne opustiť areál školy, vzdialiť sa z vyučovacej hodiny bez súhlasu vyučujúceho
      • pozývať do školy a prijímať v škole návštevy (okrem rodičov a zákonných zástupcov)
      • nespoločensky sa správať, vulgárne sa vyjadrovať v škole i na verejnosti, slovne, písomne alebo fyzicky napádať spolužiakov a ostatných pracovníkov školy
      • šikanovať ich
      • používať mobilný telefón a MP-3 prehrávač  počas vyučovania s cieľom zhotovovať a zverejňovať obrazové záznamy, zvukové a audiovizuálne záznamy spolužiakov, učiteľov a zamestnancov školy a tak závažným spôsobom zasahovať do práv iných osôb. V prípade porušenia tohto zákazu môže byť vinník nielen sankciovaný školou ale aj trestne stíhaný pre porušenie Občianskeho zákonníka § 11-16 Ochrana osobnosti. Pri porušení zákazu postupne nasleduje pokarhanie riaditeľom školy za nedovolené zhotovovanie záznamu a znížená známka zo správania za nedovolené zverejnenie záznamu.
      • hrať hazardné hry v priestoroch školy
      • jesť a piť počas vyučovacej hodiny, s výnimkou zdravotných problémov
      • sedieť v oknách, naháňať sa v triedach a chodbe
      • premiestňovať školský majetok, vynášať stoličky mimo triedy a budovy školy
      • zákaz nosiť náušnice, piersingy a iné nevhodné  a extravagantné doplnky
      • zapájať elektrické zariadenia do elektrickej siete  bez dozoru vyučujúceho
      • nosiť do školy cenné predmety, väčšie sumy peňazí, živé zvieratá, zbrane a iné predmety, ktoré narúšajú pozornosť, ohrozujú zdravie a bezpečnosť
      • v prípade porušenia zákazu urobí vyučujúci záznam o priestupku s podpisom žiaka (svedkov) a pohovorom so zákonným zástupcom žiaka.

       

      III. Práva a povinnosti vo vzťahu riaditeľ, učiteľ, žiak

      Riaditeľ školy zodpovedá zriaďovateľovi za celú činnosť školy. Vo svojej práci je viazaný všeobecne záväznými právnymi predpismi, smernicami a inými záväznými opatreniami MŠ SR a zriaďovateľom.

      Riaditeľ školy je štatutárnym orgánom, ktorý je oprávnený konať v mene organizácie vo všetkých veciach. Ďalší vedúci pracovníci školy sú oprávnení robiť právne úkony pre splnenie určených úloh ak to ustanovujú platné predpisy, alebo ak bol na to pracovník písomne riaditeľom školy splnomocnený.

      Poradným orgánom  riaditeľa školy je pedagogická rada, ktorej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy a majú právo:

      • na pedagogickú slobodu pri vykonávaní povolania (majú možnosť zavádzať nové, netradičné formy a metódy vzdelávania z novších koncepcií a projektov)
      • rozhodnúť sa, aké vyučovacie metódy a učebné pomôcky použijú
      • podieľať sa na tvorbe učebných osnov a učebníc
      • byť oboznámení s hodnotením svojej práce
      • na slobodu myslenia, svedomia

      Žiaci sa riadia priamymi pokynmi triedneho učiteľa a následne aj pokynmi učiteľov,  ktorí vedú výchovno-vzdelávací proces. Žiaci si v jednotlivých triedach volia triedne samosprávy. Predseda triednej samosprávy zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy a k ostatným pracovníkom školy. Majú právo vyjadrovať sa k podstatným otázkam v oblasti výchovy a vzdelávania, podieľajú sa na tvorbe a dodržiavaní vnútorného poriadku školy.

       Vedenie školy úzko spolupracuje s rodičmi žiakov. Z každého triedneho kolektívu si  môžu rodičia voliť svojho zástupcu, ktorý predkladá riaditeľovi školy:

      • námietky, pozorovania a požiadavky rodičov
      • vyjadrujú sa k celkovej činnosti a riadeniu školy
      • podieľajú sa na ochrane práv žiakov
      • môžu vyžadovať od vedenia školy zabezpečovanie a organizáciu mimoškolskej činnosti, popoludňajšie aktivity
      • pomáhajú zabezpečovať technické vybavenie školského zariadenia vyhľadávaním vhodných sponzorov.

      Rodičia majú právo na to, aby boli dodržiavané práva žiakov v zmysle bodu 1 vnútorného poriadku:

      • oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy  a školským poriadkom
      • právo a povinnosť na informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch, dochádzke (týka  sa aj rodičov plnoletých žiakov)
      • povinnosť zabezpečiť, aby žiaci dochádzali do školy pravidelne a včas
      • povinnosť dbať na to, aby bola riadne splnená povinná školská dochádzka
      • právo a povinnosť zastupovať neplnoletých žiakov
      • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa
      • zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy
      • vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy
      • byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa, po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy
      • zákonný zástupca  žiaka je povinný vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností
      • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom
      • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby
      • informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných  problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania
      • nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil
      • dôvody neprítomnosti žiaka na výchove a vzdelávaní doložiť dokladmi v súlade so školským poriadkom

      Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole, bez zbytočného odkladu, príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti  žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach.

      Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť  žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, predloží  žiak, jeho zákonný zástupca, potvrdenie od lekára.

      Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám spôsobom uvedeným v predchádzajúcich odsekoch.

      IV. Ďalšie pravidlá a povinnosti:

      • žiaci sú povinní sa riadiť zásadami kresťanskej morálky
      • kaplnka slúži na duchovné a liturgické aktivity školy, vyučovanie náboženstva 
      • žiak je povinný zúčastniť sa všetkých duchovných a liturgických aktivít školy (sv. omše, duchovné cvičenia, pobožnosti, miništrovanie a iné, správať sa dôstojne), byť vhodne oblečený (dlhé nohavice, tričká bez dehonestujúcich  motívov a pod.)
      • neodkladne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu trvalého bydliska a iné zmeny v základných osobných údajoch. Vyučujúci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch žiaka podľa platných predpisov
      • žiaci sú povinní nosiť pri sebe platný študentský preukaz
      • na exkurziách, školských výletoch a iných činnostiach organizovaných školou sa žiaci riadia pokynmi pedagogického vedúceho, bez jeho vedomia sa nevzďaľujú od ostatných žiakov, rešpektujú zásady BOZ, PO, s ktorými musia byť oboznámení na zač. šk. roku a pred každou mimoškolskou akciou (tr. učiteľ, vedúci akcie, ped. dozor)
      • v prípade úrazu je žiak alebo svedok úrazu povinný ihneď nahlásiť túto skutočnosť triednemu profesorovi alebo inému vyučujúcemu, ktorý vyhotoví záznam o školskom úraze a nahlási bezpečnostnému technikovi, ktorý vedie evidenciu úrazov
      • žiak je povinný hlásiť triednemu učiteľovi odcudzenie vecí hneď ako to zistí
      • žiak je povinný nahradiť škody na inventári a zariadení školy spôsobené úmyselne alebo z nedbanlivosti
      • ak škoda na inventári triedy bola vykonaná nezisteným žiakom, škodu uhradia všetci žiaci triedy (z fondu opráv)
      • ak žiak vymešká vyučovanie je povinný doplniť si zameškané učivo čo najskôr
      • v školskej jedálni sú žiaci povinní dodržiavať určený poriadok a dbať na kultúru stravovania a stolovania, v prípade nevhodného správania v ŠJ môže byť žiak zo školského stravovania vylúčený
      • každý žiak je žiakom školy aj mimo vyučovania a v čase prázdnin,  preto zodpovedá za svoje správanie aj mimo školy, aby nepoškodil jej meno 
      • väčšie sumy peňazí a hodnotné predmety nosia žiaci na vlastnú zodpovednosť alebo  
       zodpovednosť zákonných zástupcov
      • v pridelených skrinkách je žiak povinný udržiavať poriadok a čistotu, triedny učiteľ kontroluje skrinky 1x v mesiaci
      • žiak sedí v triede podľa platného zasadacieho poriadku, ktorý je napísaný v klasifikačnom hárku
      • žiak nesmie obmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania
      • žiak je povinný dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy
      • žiak je povinný chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli bezplatne zapožičané
      • žiak je povinný ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy
      • žiak je povinný rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

       

      V. Organizácia štúdia:

      Štúdium na Arcibiskupskom gymnáziu je organizované podľa základných pedagogicko-organizačných pokynov, záväzných právnych predpisov a pedagogických dokumentov.

      • školský rok začína 1. septembra a končí sa 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka
      • časový rozvrh a obsah štúdia uvedený v týždennom rozvrhu je záväzný pre žiakov a pedagogických pracovníkov
      • žiaci sú povinní ísť na obed iba v čase určenom podľa harmonogramu vydávania obedov pre jednotlivé triedy, musia dodržiavať pokyny dozor konajúcich učiteľov
      • v každej triede si žiaci volia triednu samosprávu, ktorá zabezpečuje dodržiavanie školského poriadku a vedie žiakov k dosahovaniu čo najlepších študijných výsledkov, volí sa predseda, podpredseda, študijný, kultúrny a športový referent a pokladník
      • s triednou samosprávou spolupracuje triedny učiteľ, ktorý tlmočí problémy a požiadavky žiakov na vedení školy
      • 1 x v týždni je v kaplnke sv. omša, ktorej sa zúčastňujú všetci žiaci triedy a vyučujúci podľa harmonogramu
      • úradné záležitosti na sekretariáte školy vybavuje žiak  prostredníctvom triedneho učiteľa alebo sám v úradných hodinách, nie cez vyučovanie

      Počas vyučovania je zakázané:

      • vyvolať žiakov z triedy
      • uvoľniť žiakov z hodiny
      • poslať žiaka von z triedy z dôvodu nevhodného správania
      • opustiť z akýchkoľvek dôvodov triedu počas vyučovania

      Povinnosti týždenníkov:

      • denne spolupracujú pri kontrole triedy po vyučovaní s učiteľom konajúcim dozor
      • povinní nahlásiť neprítomnosť učiteľa na hodine po zazvonení na vedení školy do 10 minút meškania
      • zabezpečujú  poriadok v triede, vetrajú cez prestávky, pripravia tabuľu, kriedu na VH
      • dbajú na poriadok v triede po skončení vyučovania
      • stoličky vyložiť, tabuľu zotrieť, okná pozatvárať, svetlá vypnúť
      • na začiatku vyuč. hodiny hlásia chýbajúcich žiakov
      • za plnenie povinností týždenníkov je zodpovedný triedny učiteľ a navrhuje výchovné opatrenia podľa potreby

       

      VI. Správanie sa žiakov na vyučovaní a na verejnosti

      Žiaci sú povinní:

      • riadiť sa školským poriadkom, pokynmi pracovníkov školy a triednych samospráv
      • zachovať disciplínu a predpisy OBP v celom objekte školy a svojim vystupovaním na verejnosti dbať o dobré meno Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha, Trnava
      • na požiadanie služby  pri  vstupe do areálu PaSA bl. Laury a AGY preukázať sa študentským preukazom, ktorý je základným dokladom žiaka a oprávňuje ho vstupovať do školskej budovy
      • pri príchode po  8. 00 h do školy sa zapisuje žiak aj na vrátnici
      • stratu študentského preukazu je žiak povinný nahlásiť  tr. učiteľovi a kúpiť si nový
      • žiak je povinný si zapisovať známky a dať si ich podpísať na vyuč. hodine
      • žiak je povinný dať si zapísať všetky ospravedlnenky svojej neprítomnosti na vyučovaní, do študentského preukazu
      • počas prestávok dodržiavať pokyny učiteľov konajúcich dozor
      • byť v škole vhodne a čisto oblečený a upravený
      • vstupovať do všetkých priestorov školy len v primeranom oblečení
      • na vyučovanie chodiť riadne pripravený, so všetkými učebnicami a školskými potrebami  na vyučovanie podľa rozvrhu
      • na vyučovaní je povinný si robiť poznámky do zošita, podľa pokynov vyučujúceho
      • prichádzať na vyučovanie tak, aby pred začatím hodiny bol na svojom mieste určenom triednym učiteľom o 7.50 h
      • po vstupe do budovy sa prezuť do zdravotne nezávadných prezuviek a uložiť si obuv na určené miesto
      • po zvonení na vyučovaciu hodinu sa nezdržiava mimo triedy,  ale má sedieť na svojom mieste a má mať pripravené pomôcky na vyuč. hodinu. Oneskorený príchod na vyučovaciu hodinu je priestupkom proti školskému poriadku. Príchod  10 minút po zvonení a dlhšie, sa posudzuje ako neospravedlnená neprítomnosť na  príslušnej vyučovacej hodine (s výnimkou vážneho dôvodu ako je návšteva u lekára, overené meškanie dopravného prostriedku). Opakované neskoré príchody, bez hore uvedených dôvodov, kratšie ako  10 minút, (tri krát za polrok) sa posudzujú ako neospravedlnená hodina
      • miesto v lavici určené žiakovi triednym učiteľom žiak nesmie svojvoľne meniť
      • správať sa na vyučovaní slušne, rešpektovať pokyny vyučujúceho, svojim správaním nenarúšať priebeh vyučovacieho procesu
      • pri vstupe resp. odchode vyučujúceho alebo iných pracovníkov školy a hostí do triedy žiaci zdravia tým, že sa postavia
      • chrániť si vlastné zdravie a zdravie iných
      • dbať na čistotu a poriadok v triede a v škole
      • po skončení vyučovania očistiť svoje miesto a okolie v triede a vyložiť stoličku

       

      VII. Uvoľňovanie žiakov z vyučovania

      • žiaci sú povinní dochádzať do školy pravidelne a včas
      • podľa rozvrhu hodín sa zúčastňovať na vyučovaní všetkých povinných vyučovacích predmetov a nepovinných predmetov, ktoré si zvolili
      • dôvodom neprítomnosti žiaka na vyučovaní je ochorenie, vážna rodinná udalosť, nepredvídané dopravné pomery
      • o uvoľňovaní žiakov z vyučovania do 1 dňa rozhoduje triedny učiteľ o uvoľnení presahujúcom 1 deň rozhoduje riaditeľ školy. Neúčasť na vyučovaní je žiak povinný ospravedlniť lekárskym potvrdením alebo potvrdením od zákonného zástupcu. Vo vyučovacom procese môže žiak opustiť priestory  školy iba po odovzdaní vyplnenej priepustky podpísanej, zákonným zástupcom, triednym učiteľom alebo riaditeľom (zástupkyňou) školy. Evidenciu o odchode a príchode žiakov na vyučovanie vedie každý učiteľ na vyučovacej hodine v príslušnej triede
      • ak sa neplnoletý žiak  nemôže zúčastniť na vyučovaní z vopred známeho dôvodu, požiada zákonný zástupca písomne (žiadosťou do študijného preukazu) triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania. Triedny učiteľ bez požiadania zákonného zástupcu žiaka z vyučovania neuvoľní
      • ak žiak nepríde na vyučovanie pre nepredvídanú príčinu, zákonný zástupca je povinný bezodkladne, najneskôr do dvoch dní, oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti
      • pri návrate na vyučovanie je žiak povinný bezodkladne predložiť triednemu učiteľovi ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom,  ak jeho neprítomnosť na vyučovaní pre chorobu trvá dlhšie ako 5 vyučovacích dní, predloží lekárske potvrdenie
      • triedny učiteľ bude vyžadovať  potvrdenie od lekára aj za kratšie obdobie, ak sa jeho neprítomnosť pre chorobu ospravedlnená zákonným zástupcom opakuje častejšie ako 3 x
      • žiak je povinný predložiť lekárske potvrdenie, aj ak bol uvoľnený z vyučovania na žiadosť zákonného zástupcu z dôvodu návštevy lekára
      • plnoletý žiak sa ospravedlňuje z vyučovania sám, nepredvídaný dôvod svojej neprítomnosti na vyučovaní oznámi (bezodkladne) najneskôr do dvoch dní triednemu učiteľovi písomnou formou
      • plnoletý žiak predloží ihneď po návrate na vyučovanie hodnoverné potvrdenie dôvodu svojej neúčasti na vyučovaní – lekárske potvrdenie, potvrdenie príslušného úradu, ktorý navštívil (ak je jeho neprítomnosť na vyučovaní dlhšia ako 5 dní, pošle lekárske potvrdenie  poštou na adresu školy)
      • ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku nezúčastní na vyučovaní najmenej 5 vyučovacích dní a jeho neúčasť na vyučovaní nie je ospravedlnená, riaditeľ školy písomne vyzve  žiaka, ak je neplnoletý jeho zákonných zástupcov, aby v určenej lehote doložili dôvod žiakovej neprítomnosti. Súčasne upozorní, že v opačnom prípade sa žiak bude posudzovať tak, akoby  štúdium zanechal.

      Ak do 10 dní od doručenia výzvy žiak do školy nenastúpi, alebo nedoloží dôvod neprítomnosti v škole, posudzuje sa  tak, akoby štúdium zanechal prvým dňom po uplynutí lehoty určenej  riaditeľom školy na ospravedlnenie a týmto dňom prestáva byť žiakom školy.

      • pri lekárskom ošetrení sa bude akceptovať ako ospravedlnený len čas nevyhnutne potrebný na ošetrenie a príchod do školy (musí byť vyznačený čas odchodu z vyšetrenia) a ospravedlnenie  uvedené v študentskom preukaze
      • falšovanie lekárskeho ospravedlnenia sa považuje za nedovolené pozmeňovanie úradných dokladov a tým za hrubé porušenie poriadku školy
      • vodičský kurz a iné špecifické kurzy môže žiak vykonávať v čase vyučovania len so súhlasom riad. školy
      • triedny učiteľ vedie písomné záznamy o spôsoboch riešenia priestupkov žiaka, vrátane záznamov z pohovorov so zákonným zástupcom a včas informuje podľa potreby vedenie školy, vých. poradcu, rodičov a navrhuje výchovné opatrenie
      • ak žiak prekročí počet vymeškaných hodín z jednotlivého predmetu nad 25 % počtu odučených hodín za polročné obdobie, vyučujúci posúdi a navrhne spôsob klasifikácie vo svojom predmete. Ak presiahne počet zameškania nad 50 % bude neklasifikovaný a robiť komisionálnu skúšku po schválení riad. školy
      • v prípade podozrenia užívania nedovolených omamných látok, môže škola poslať žiaka na biochemické odbery a finančné náklady hradí zákonný zástupca, triedni učitelia vyžiadajú na RRZ písomný súhlas od rodičov.

       

      VIII. Prešetrovanie porušenia vnútorného školského poriadku a riešenie konfliktov

      Porušenie vnútorného poriadku a vzniknuté konflikty sa riešia podľa stupňa závažnosti na 3 úrovniach:

      • triedny učiteľ
      • triedny učiteľ, výchovný poradca
      • triedny učiteľ, výchovný poradca, zástupca riad. školy a riaditeľ školy

      Každý má právo na to, aby bol vypočutý, príp. konfrontovaný a mohol sa vyjadriť ku svojmu previneniu a primerane sa obhájiť.

      IX. Opatrenia vo výchove:

      1. Za vzorné správanie, vzorné plnenie povinností, za aktivitu a iniciatívu, za reprezentáciu školy v súťažiach, za statočný čin  možno udeliť žiakovi pochvalu alebo iné ocenenie.

      pochvalu triednym učiteľom – za triedne, mimotriedne  a mimoškolské aktivity (športové, kultúrne, umelecké podujatia, povinnosti funkcie v triednej samospráve, prospech, dochádzka, doučovanie slabších študentov, dlhodobo chorých...)

      pochvalu riaditeľom školy – za úspešnú reprezentáciu školy, prospech s priemerom 1,00 a 100% dochádzku

      iné ocenenie (pochvalu zriaďovateľom školy, finančnú alebo vecnú odmenu a iné)

      2. Za previnenie proti školskému poriadku, na posilnenie disciplíny, za menej závažné, za vážne a opakované porušenia školského poriadku, alebo ak žiak zámerne narúša činnosť kolektívu, možno  uložiť žiakovi napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa školy, podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie.

      napomenutie od triedneho učiteľa

      • za menšie porušenie poriadku školy – jednorazové zápisy v triednej knihe 

      pokarhanie od triedneho učiteľa

      opakované menšie porušovanie poriadku školy:

      • za 1 neospravedlnenú hodinu
      • za zápisy v klasifikačnom zázname

      pokarhanie od riaditeľa školy

      • za väčšie porušenie vnútorného poriadku školy – jednorazové
      • za 2 – 3  neospravedlnené hodiny
      • za  zápisy v TK

      znížený stupeň zo správaniastupeň uspokojivé

      • každé ďalšie porušenie poriadku školy a ak pokarhanie RŠ nemalo výchovný účinok
      • za mimoriadne porušenie vnútorného poriadku školy
      • za 4 – 14 neospravedlnených hodín
      • za  zápisy v TK

       

      znížená známka zo správania –  stupeň menej uspokojivé

      • následné porušenia poriadku školy, ak  predchádzajúce výchovné opatrenia nemali účinok
      • za mimoriadne a opakované porušenia poriadku školy
      • ak má 15 – 34 hodín neospravedlnenej absencie

      znížená známka – menej uspokojivé s podmienečným vylúčením zo školy

      • podmienečné vylúčenie zo štúdia - ak žiak splnil povinnú školskú dochádzku - sa navrhuje za závažné alebo opakované previnenie voči školskému poriadku, ak žiak zámerne a opakovane narúša vyučovanie a prácu žiakov a učiteľov v triede, jeho správanie odporuje zásadám spolunažívania, ľudským právam alebo mravným hodnotám, bol usvedčený z krádeže, z prejavov rasizmu, zo šírenia poplašnej správy  a bolo začaté voči nemu trestné stíhanie
      • za 35 – 40  neospravedlnených hodín

      Riaditeľ školy určí lehotu podmienky, najdlhšie na 1 rok a opatrenie uloží po prerokovaní v pedagogickej rade.

      znížená známka – neuspokojivé  - spojené s vylúčením  zo štúdia

      • pri závažnom previnení, po prerokovaní v pedagogickej rade a po splnení povinnej školskej dochádzky
      • za 41 a viac vymeškaných neospravedlnených vyuč. hodín
      • odsúdenie v trestnej veci

      Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca.

      Riaditeľ školy alebo ním poverený zástupca bezodkladne privolá:

      • zákonného zástupcu
      • zdravotnú pomoc
      • policajný zbor 

      Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O priebehu a dôvodoch ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy alebo ním poverená osoba písomný záznam. (Školský zákon č. 245/2008 Z. z. § 58 ods.3)

       

      X. Prestup, prerušenie a zanechanie štúdia

       

      • prestup žiaka na inú strednú  školu povoľuje riaditeľ strednej školy, do ktorej sa žiak hlási. Žiadosť o prestup podáva plnoletý študent alebo zákonný zástupca písomnou formou. Prestup žiaka z osemročného gymnázia do štvorročného sa môže uskutočniť najskôr začiatkom piateho ročníka jeho štúdia (kvinta) Ak riaditeľ školy rozhodne o prijatí žiaka je povinný zaslať kópiu rozhodnutia o prijatí žiaka riaditeľovi strednej školy, z ktorej žiak prestupuje. Prestup sa spravidla uskutočňuje k 1.septembru. Vzdelávanie žiaka v SŠ, z ktorej prestupuje sa končí dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom začína vzdelávanie v strednej škole, do ktorej prestúpil. Riaditeľ SŠ, z ktorej žiak prestupuje, zašle  riaditeľovi SŠ, kde žiak pristupuje fotokópiu dokumentácie žiaka do 5 pracovných dní od doručenia rozhodnutia o prijatí žiaka a zmenu ohlási do školského registra.
      • Na základe písomnej žiadosti študenta alebo jeho zákonného zástupcu u neplnoletého žiaka o prerušenie štúdia, môže riaditeľ vyhovieť s tým že najdlhšia doba je 3 roky.
      • Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to písomne riaditeľovi školy,  u neplnoletého žiaka podá písomné oznámenie zákonný zástupca. Túto zmenu nahlási riaditeľ školy do školského registra podľa školského zákona o výchove a vzdelávaní.

      Žiak prestáva byť žiakom školy dňom po doručení oznámenia o zanechaní štúdia.

      Všetky tieto zmeny musia byť zapísané v katalógu alebo v triednom výkaze.

      XI. Záverečné ustanovenie

      Pri vypracovávaní školského poriadku  sme vychádzali z platných zákonov, vyhlášok a usmernení, vydaných MŠ SR

      (Zákon č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov)

      • Podľa závažnosti priestupku voči vnútornému školskému poriadku  počas vyučovacieho procesu alebo počas akcií organizovaných školou si vyhradzuje pedagogická rada právo návrhu výchovného opatrenia, bez zachovania postupnosti udeľovania výchovných opatrení.
      • S vnútorným poriadkom  školy oboznámia triedni učitelia  žiakov na triednej hodine a rodičov na RZ.
      • Vnútorný poriadok školy bude na dostupnom mieste pre všetkých študentov, pedagógov a rodičov počas celého školského roka.

       

      Prerokované a schválené  v  pedagogickej rade 31. augusta 2022.

      Tento školský poriadok nadobúda účinnosť od 1. septembra 2022.

       

       

       

                                                                                                  PhDr. Marcela Lančaričová, PhD.

                                                                                                       riaditeľka školy