• Profil školy

     • Profil školy


     •   Aká je naša škola?

                  Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha v Trnave je gymnázium všeobecného zamerania, ktoré poskytuje úplné všeobecné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Prioritným cieľom školy je kvalitne pripraviť čo najviac absolventov na  vysokoškolské štúdium u nás i v zahraničí.

      Súčasne poskytujeme vzdelanie v tých  profesiách, ktorých výkon vyžaduje široké všeobecné vzdelanie, znalosť cudzích jazykov a moderných informačných a komunikačných technológii alebo predpokladá iba krátke zaškolenie (verejná správa, kultúra...)

      Naším cieľom je podpora všestranného rozvoja žiaka, motivácia k celoživotnému vzdelávaniu, výchova k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu a riešeniu problémov. Gymnázium si nekladie za cieľ konkrétne zameranie, ale i napriek tomu kladieme dôraz na vyučovanie cudzích jazykov – ANJ, NEJ. Prípravu žiakov na vysoké školy technického, humanitného a prírodovedného zamerania riešime v 3. a 4. ročníku rozšírením voliteľných predmetov. Tým vychádzame v ústrety individuálnym požiadavkám žiakov. Zároveň je náš  ŠkVP dostatočne otvorený, aby mohol pružne reagovať aj na potreby mesta a regiónu. Našou prioritou je spokojný žiak, rodič, ktorým ponúkneme vzdelávací program s individuálnym prístupom. Vzhľadom k tomu, že vzdelávame žiakov v duchu kresťanskej filozofie, má naše vzdelávanie určité špecifikum. Medzi povinné predmety pre všetkých našich žiakov vo všetkých ročníkoch patrí katolícke náboženstvo.

      Čím sa odlišujeme?

      • Staviame na  kresťanských hodnotách.
      • Otvoreným a priateľským prostredím, umožňujúcim diskusiu a názorovú rôznorodosť.
      • Veľmi dobrou komunikáciou medzi žiakmi, učiteľmi a vedením školy.
      • Primeranými požiadavkami a nárokmi na žiakov.
      • Vzájomnou úctou a rešpektom vo vzťahu Učiteľ – Žiak, bez strachu a stresu.
      • Vysoká úroveň práce pedagógov vychádzajúca z prirodzenej autority, odborných vedomostí a skúseností.
      • Individuálne integrovaní žiaci so zdravotným a sociálnym znevýhodnením sú prínosom pre vzájomnú výchovu a formovanie vzťahov.

       

      Aké je naše smerovanie?

      • Vedieme žiakov k samostatnému štúdiu.
      • Motivácia k celoživotnému vzdelávaniu.
      • Príprava na vysokoškolské štúdium.
      • Učíme ich pracovať s informáciami.
      • Príprava k zapojeniu do reálneho života na princípoch náboženských hodnôt.
      • Smerujeme žiakov k vytváraniu si vlastného názoru a k rešpektovaniu názorov iných.
      • Formou kurzov a blokového vyučovania rozvíjame spoznávanie žiakov, sebahodnotenie a začlenenie sa do kolektívu triedy /adaptačný kurz/, športové a jazykové kurzy.

       

      Čo ponúkame?

      • Vyučovanie cudzích jazykov
      • Prístup k internetu
      • Športové turistické aktivity (turistika, cykloturistika), krúžky: biblický, literárno-dramatický, prírodovedný, športový...
      • Zahraničné poznávacie zájazdy
      • Odborné exkurzie
      • Odborné súťaže – možnosť sa realizovať a zažiť pocit úspechu: v Olympiáde ANJ, NEJ, Olympiáde ľudských práv, Chemickej a biologickej olympiáde, v korešpondenčných seminároch z fyziky a chémie, v matematických súťažiach – Klokan a MAKS.
      • Sociálny program – rozvoj sociálneho cítenia
      • Ekologický program
      • Aktivity s duchovným zameraním: duchovné cvičenia, služby pri liturgii,  miništrovanie, lektorstvo, biblický krúžok
      • Nové metódy a formy práce
      • Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
      • Program pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu: nové predmety: Bioetika a Filozofia kresťanského života