• Ako komunikovať

    • Efektívna komunikácia je jedným z kľúčov k riešeniu medziľudských problémov, nedorozumení či nesprávnych dohadov.

     Je potrebné dodržiavať všeobecné zásady:

     • Komunikovať zdvorilo, s rešpektom a úctou, vecne, ale nezabúdať na empatiu
     • Komunikovať cez Edupage a školský e-mail, osobne v rámci konzultačných hodín
     • Učiteľ odpovedá na správy od rodičov priebežne
     • Dodržať postupnosť pri riešení situácie – najskôr osloviť učiteľa daného predmetu, potom triedneho učiteľa, špeciálneho pedagóga či psychológa a až nakoniec vedenie školy
     • Uviesť celé meno žiaka a triedu (najmä, ak má rodič iné meno ako dieťa)
     • Učiteľ si vedie písomné záznamy z konzultácií, podpísané všetkými prítomnými

     Komunikácia na úrovni: učiteľ – žiak – rodič

     Je potrebné dodržiavať zásady:

     • Osloviť vždy najskôr učiteľa daného predmetu
     • Jasne určiť cieľ konzultácie
     • Určiť postup riešenia
     • Komunikovať, kým sa problém nevyrieši

      

     Komunikácia na úrovni: učiteľ – triedny učiteľ

     Je potrebné dodržiavať zásady:

     • Obe strany využívajú osobnú formu komunikácie
     • V prípade opakovanej nepripravenosti žiaka na vyučovanie informuje vyučujúci triedneho učiteľa a spoločne zvolia postup nápravy
     • V prípade výchovného problému učiteľ osloví triedneho učiteľa s cieľom hľadať cestu nápravy a spoločne zvolia postup (kontakt s výchovným poradcom, školským psychológom, zákonným zástupcom) ako nežiaduce správanie eliminovať

      

     Komunikácia na úrovni: učiteľ (triedny učiteľ) – rodič

     Je potrebné dodržiavať zásady:

     • Telefonický rozhovor s triednym učiteľom – v rámci konzultačných hodín učiteľa
     • Osobné stretnutie s rodičmi žiaka – pozvanie na konzultácie napr. ohľadom správania, prospechu žiaka a pod. Pri osobnom rozhovore je potrebné na oboch stranách konkretizovať problém a určiť postup riešenia. V prípade potreby sa vypracuje záznam zo stretnutia
     • V prípade e-mailovej komunikácie je potrebné rešpektovať pracovný čas a konzultačné hodiny učiteľa
     • Možnosť komunikácie aj cez správy v Edupage
     • Triedny aktív – využívať systém čo najpresnejšieho harmonogramu osobných konzultácií ( napr. 10 minút – rodič), z dôvodu vyhnutia sa dlhých čakacích dôb, ktoré môžu byť pre rodiča demotivujúce. V prípade potreby dlhšej konzultácie sa vzájomne dohodne individuálne stretnutie.

      

     Komunikácia na úrovni: triedny učiteľ – výchovný poradca – špeciálny pedagóg – školský psychológ – rodič

     1. Výchovný poradca – RNDr. Jana Gregušová, janka.greguska@gmail.com ,vybavuje:
     • Súhlas rodičov na spoluprácu s výchovným poradcom
     • Formulár pre triedneho učiteľa, ktorý v prípade problému so žiakom (triedou) môže vyplniť a odoslať výchovnému poradcovi. Na základe závažnosti problému výchovný poradca poskytne radu, prípadne konzultáciu či stretnutie s rodičmi.
     1. Špeciálny pedagóg – PhDr. Eva Hirnerová, zastupca@pasa.sk
     • Odporúča, ako postupovať, ak sú u dieťaťa podozrenia na poruchy učenia
     • Vybavuje súhlas rodičov na spoluprácu so špeciálnym pedagógom
     • Spracúva všeobecné odporúčania pri práci s deťmi s poruchami učenia (dyslexiou, dyskalkúliou, dysortografiou a pod)
     • Dôležitá je spolupráca a komunikácia: žiak – triedny učiteľ – vychovávateľ – rodič, odborná pomoc v rámci školy je dôležitá a pomáha pri riešení výchovných aj vzdelávacích problémov

      

     1. Školský psychológ - PhDr. Eva Hirnerová, zastupca@pasa.sk ,vybavuje:
     • Súhlas rodičov na spoluprácu so školským psychológom
     • Odporúčanie pre rodiča na spoluprácu so školským psychológom alebo na psychologické vyšetrenie

      

      

      

     Komunikácia na úrovni: pedagogický asistent – učiteľ – triedny učiteľ

     Je potrebné dodržiavať zásady:

     • Asistent je informovaný o pláne a priebehu výučby na hodine, aká je jeho úloha na hodine
     • Pedagóg rešpektuje odporúčania asistenta, je oboznámený s individuálnym výchovným plánom žiaka
     • Pedagóg môže požiadať asistenta o výpomoc s materiálno-organizačným zabezpečením hodiny

      

     Komunikácia na úrovni: pedagogický asistent – špeciálny pedagóg – vedenie školy

     Je potrebné dodržiavať zásadu:

     • Individuálna komunikácia medzi asistentmi a špeciálnym pedagógom prebieha nepretržite a zohľadňuje aktuálne potreby a stav žiakov

      

     Komunikácia na úrovni: pedagogický asistent – rodič

     Je potrebné dodržiavať zásady:

     • Asistent komunikuje s rodičom vo svojom pracovnom čase a po vzájomnej dohode využíva všetky dostupné komunikačné prostriedky (telefón, online komunikáciu, SMS a pod.)
     • Rodič žiaka informuje asistenta o všetkých dôležitých zmenách, ktoré môžu mať vplyv na školský výkon žiaka
     • Vo veľmi špecifických prípadoch môže po vzájomnej dohode prebiehať komunikácia medzi rodičom a asistentom aj mimo pracovný čas. Takáto komunikácia musí byť akceptovaná oboma stranami a nesmie byť vnucovaná ani z jednej z komunikačných strán.