• Novinky

      • Letné prázdniny

      • Všetkým vám milí študenti, pedagógovia a zamestnanci školy prajeme pekné, slnečné a požehnané prázdniny. 

      • Prijímacie skúšky pre nenaplnený počet

      • Riaditeľ Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha v Trnave, podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), vyhlasuje prijímacie skúšky pre nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka v študijnom odbore 7902 J gymnázium. Prihlášky na prijímacie skúšky možno zaslať do 18.06.2020.

      • Výsledky prijímacieho konania - prijatí uchádzači

      • Výsledky prijímacieho konania - prijatí uchádzači

       Žiadame zákonných zástupcov uchádzačov, aby najneskôr do 4. júna 2020 zaslali (e-mailom alebo poštou) na adresu našej školy „Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium“ (prosíme o zaslanie potvrdenia aj v prípade nenastúpenia na štúdium).


      • Dôležitý oznam - maturitné vysvedčenie

      • Informácie o administratívnych známkach maturitnej skúšky sú zverejnené v Edupage. Žiadame Vás o vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu do 15. mája 2020 (9.00 hod.) k všetkým známkam. V Edupage sa zobrazí „Kliknite sem pre akceptovanie/zamietnutie".

       Ak nesúhlasíte (zamietnutie) s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky oznámte nesúhlas prostredníctvom systému Edupage a zároveň mailom zástupkyniam riaditeľa školy a budete konať internú časť maturitnej skúšky. Ak súhlasíte (akceptovanie) s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky oznámte súhlas prostredníctvom systému Edupage. Známka sa stane platnou a v tomto prípade nekonáte internú časť maturitnej skúšky.

      • Kritériá na prijímacie skúšky

      • Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy uverejňuje kritériá prijímacieho konania na študijný odbor:​​​​​​​

       7902 J gymnázium

       Prosíme uchádzačov, ktorí už zaslali prihlášku a nedoložili potrebné doklady (diplomy, výsledkové listiny), aby ich dodatočne zaslali poštou do 20. mája 2020.

      • Maturitné skúšky 2019/2020 - dôležité termíny

      • DO 7. MÁJA 2020 môže žiak e-mailom alebo poštou zrušiť žiadosť o maturitu z dobrovoľného predmetu

       12. MÁJA 2020 škola elektronicky sprístupní výsledné známky z maturitných predmetov

       DO 15. mája 2020 môže plnoletý žiak písomne oznámiť nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu a požiadať o vykonanie internej časti maturitnej skúšky v období od 25. mája do 13. júna 2020

       2020-04-23-Rozhodnutie-MS-spojene.pdf

       rehľad základných termínov podľa MŠVVaŠ: casova_os.pdf​​​​​​​

      • Prerušenie vyučovania do odvolania

      • Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR ostatú školy až do odvolania zatvorené.

       Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020.

       Výučba sa uskutočňuje cez e-learning: Google Classroom, Messenger, Viber, WhatsApp, Telegram, Skype a EduPage.

      • Oznam pre pedagógov

      • Pedagogickí zamestnanci zostávajú doma od 16.3.2020. Počas tohto obdobia intenzívne komunikujú so žiakmi pomocou online nástrojov a zadávajú žiakom študijný materiál a úlohy na vypracovanie.

      • Prerušenie vyučovania

      • Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR prerušuje vyučovanie od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

       Žiadame žiakov školy, aby sledovali e-maily a EduPage stránku kde budú materiály a pracovné úlohy k samoštúdiu.

       Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.

       Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.

     • Stužková za múrmi väznice
      • Stužková za múrmi väznice

      • Dňa 27.2.2020 sa uskutoční Stužková slávnosť triedy 4.BG v elokovanom pracovisku AGY v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou. Slávnosť sa začala sv. omšou, ktorú celebroval Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup spolu s riaditeľom AGY vdp. PhDr. PaedDr. Ľubošom Hašanom, MBA. LL.M. Pokračuje oficiálnou časťou za pritomnosti hostí z Ministerstva školstva SR, Okresného úradu v Trnave, rodinných príslušnikov a mnohých iných.

       Maturanti,  nech sú pre Vás zelené stužky ozajstným symbolom nádeje !

     • Popolcová streda
      • Popolcová streda

      • Dňa 26.2.2020 na sviatok Popolcovej stredy sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa konala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval riaditeľ školy PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, PhD., MBA, LL.M. Žiakom priblížil význam pôstneho obdobia, potrebu každodennej modlitby, dodržiavanie pôstu a posolstvo almužny. V závere svätej omše riaditeľ školy vyzval všetkých prítomných, aby sa opäť zapojili do zbierky konzervovaného jedla určeného ľuďom bez domova a ľuďom v núdzi.

      • Deň otvorených dverí

      • Dňa 6.februára 2020 (štvrtok) od 9:00 - 13:00 sa na našej škole uskutoční Deň otvorených dverí. Srdečne pozývame žiakov 9. ročníkov.

       Tešíme sa na Vás!

     • Školské majstrovstvá Trnavského okresu vo futsále SŠ
      • Školské majstrovstvá Trnavského okresu vo futsále SŠ

      • Dňa 9.1.2020 sa naši študenti zúčastnili súťaže Školské majstrovstvá Trnavského okresu vo futsále stredných škôl. Vo finálovej časti spomedzi 4 zúčastnených škôl získali 1.miesto a postúpili na Majstrovstvá Trnavského kraja, ktoré sa budú konať 4.3.2020.

       Chlapcom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

       Držíme palce v ďalších zápasoch.

     • Osadenie defibrilátora
      • Osadenie defibrilátora

      • Dňa 9.1.2020 bol na recpecii školy osadený prístroj Zoll Defibrilátor bifázický AED. Do prevádzky ho slávnostne uviedli vdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu, Mgr. Jozef Viskupič, župan Trnavského samosprávneho kraja a MUDr. Viliam Dobiáš, prezident Slovenského červeného kríža. Riaditeľ školy PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, PhD., MBA, LL.M vo svojom príhovore poukázal na potrebu a význam prístroja poukázal. Naši žiaci si mohli prakticky vyskúšať prácu s defibrilátorom a všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci pod vedením PhDr. Angelika Dudžáková, PhD., MPH.

     • Vianočný pozdrav
      • Vianočný pozdrav

      • Vedenie AGY praje všetkým svojim pedagógom, študentom a zamestnancom požehnané vianočné sviatky. Prežite ich s ozajstnou láskou a s radosťou z narodenia Božieho dieťaťa.

     • Svätá omša a vianočný koncert
      • Svätá omša a vianočný koncert

      • Pedagógovia a študenti AGY poďakovali spoločnou sv. omšou za pomoc a ochranu v končiacom kalendárnom roku. Sv. omšu celebrovali: riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu vdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, riaditeľ AGY PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD., MBA, LL.M, PhDr. Peter Mikula, PhD., MBA, LL.M a duchovný AGY vdp. Mgr. Stanislav Lieskovský. Po skončení sv. omše nasledoval vianočný koncert, na ktorom zaspievali Eliška Krchňáková a Lenka Kimmerlingová, študentky 4.AG, a spevácky zbor SOŠ pedagogickej a AGY.

     • Vianočný koncert v ÚVTOS
      • Vianočný koncert v ÚVTOS

      • V uplynulých adventných dňoch sa študentkám a študentom z AGY, v spolupráci so speváckym zborom SOŠ pedagogickej bl. Laury, podarilo preniesť  za múry väznice v Hrnčiarovciach nad Parnou vianočnú atmosféru. Čaro Vianoc bolo cítiť z ich hry na hudobné nástroje, v speve a v tanci. Zodpovedná Mgr. Miriam Karasová

       Ďakujeme!

     • ...a Slovo bolo u Boha
      • ...a Slovo bolo u Boha

      • Dňa 12.12.2019 sa uskutočnilo krajské kolo recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha, v ktorom naša študentka 2.AG Veronika Horníková obsadila 3.miesto v kategórii poézia.

                    Srdečne blahoželáme !