• Novinky

     • Imatrikulácie
      • Imatrikulácie

      • Dňa 04. novembra 2019 boli prváci slávnostne imatrikulovaní. Prostredníctvom úloh, spevu a tanca v ľudovom tóne sa tak stali plnohodnotnými členmi AGY rodiny.

       Prváci, vitajte medzi nami!

      • Deň otvorených dverí

      • Srdečne pozývame záujemcov o štúdium na AGY na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 28. októbra 2019 (pondelok) v čase od 9. 00 - 14. 00 hod.

       V tento deň bude AGY otvorené aj pre širokú verejnosť v čase o 15.00 - 17. 00 hod.

       Tešíme sa na Vás!

     • Adaptačný kurz
      • Adaptačný kurz

      • Dňa 02.-03. októbra 2019 študenti 1. AG triedy absolvovali adaptačný kurz zameraný na zlepšenie adaptácie v novom prostredí, spoznanie sa navzájom, vytvorenie priaznivej triednej klímy. Zodpovedná PhDr. Eva Hirnerová.

     • Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul
      • Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul

      • Dňa 30. septembra 2019, sa pri príležitosti putovania relikvií sv. Vincenta de Paul, študenti a pedagógovia AGY zúčastnili sv. omše, ktorú celebroval Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup.

       Pokračujme spoločne v začatom diele sv. Vincenta de Paul, lebo milosrdná láska získava svet!

     • Biela pastelka
      • Biela pastelka

      • Dňa 20. septembra 2019 sa študenti i pedagógovia zapoja do zbierky Biela pastelka, ktorá podporuje nevidiacich. Svojou aktívnou účasťou pomôžeme tým, ktorí nás potrebujú. Zodpovedná: RNDr. Jana Gregušová.

     • Týždeň koordinátorstva
      • Týždeň koordinátorstva

      • V prvom vyučovacom týždni si študenti AGY pod vedením koordinátorov AGY upevnili a rozšírili vedomosti z oblastí výchovy k ľudským právam, manželstvu a rodičovstvu, enviromentálnej výchove, zdravom životnom štýle, informatizácie, čitateľskej gramotnosti a v oblasti prevencie sociálno-patologických javov. Zodpovední: koordinátori jednotlivých oblastí.

     • Veni Sancte
      • Veni Sancte

      • Školský rok 2019/2020 sme začali slávením spoločnej sv. omše v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Sv. omšu celebroval vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD. MBA, LL.M, riaditeľ školy spolu s duchovým školy vdp. Mgr. Stanislavom Lieskovským a vdp. PhDr. Petrom Mikulom, PhD. MBA, LL.M. Nech sú slová z homílie povzbudením pre nás všetkých počas celého školského roka.

      • Otvorenie školského roka 2019/2020

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa začne v pondelok 02. septembra 2019 o 8.00 hod. v kmeňových triedach AGY. Potom bude nasledovať slávnostná sv. omša, na ktorú sa študenti presunú spolu s triednymi učiteľmi.

       Tešíme sa na Vás!

     • Prázdninové prianie
      • Prázdninové prianie

      • Milí zamestnanci, študenti

       prajeme Vám všetkých príjemné prežitie letných prázdnin. Načerpajte veľa energie a sily do ďalšieho školského roka! 

     • Teambuilding
      • Teambuilding

      • Dňa 27. júna 2019 sme strávili spoločné chvíle príjemným posedením. Rozvinuli sme takouto formou vzájomné vzťahy.  

     • Zbierka pre ľudí bez domova
      • Zbierka pre ľudí bez domova

      • Počas pôstneho obdobia žiaci našej školy reagovali na výzvu riaditeľa školy PhDr. PaedDr. Ľuboša Hašana, PhD., MBA, LL.M a zapojili sa do zbierky konzervovaného jedla určeného pre bezdomovcov, o ktorých sa stará Spoločnosť Misionárok Lásky v Petržalke. Podarilo sa nám vyzbierať 19,5 kg cestovín, 5 kg ryže, 84 kusov konzeriev, 22 sáčkových polievok, rôzne cereálie, strukoviny, cukor a cukrovinky. Vyzbierané potraviny Sestrám Matky Terezy odovzdal PhDr. Peter Mikula, PhD., MBA, LL.M.

       Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili!

     • Božie Telo
      • Božie Telo

      • Sviatok Božieho Tela si študenti i pedagógovia AGY uctili sv. omšou, ktorú celebroval riaditeľ AGY vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD., MBA, LL.M.

     • Exkurzia - Malé Karpaty
      • Exkurzia - Malé Karpaty

      • Dňa 13. júna 2019 študenti 1. AG absolvovali exkurziu v oblasti CHKO Malých Karpát, navštívili jaskyňu Driny. Zodpovedná: RNDr. Jana Gregušová.

     • Kurz na ochranu života a zdravia
      • Kurz na ochranu života a zdravia

      • V dňoch 10. - 12. júna 2019 študenti 3. AG absolvovali Kurz na ochranu života a zdravia. Spoločne sa naučili, zopakovali základy prvej pomoci, orientáciu v teréne, absolvovali turistiku. Zodpovední: Mgr. Daniel Čálik, Mgr. Monika Zemková

     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení
      • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

      • Dňa 27. mája 2019 boli v slávnostnej atmosfére Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave odovzdané maturitné vysvedčenia našim absolventom. Tomuto aktu predchádzala sv. omša, ktorú celebrovali riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu v Trnave vdp. Ing. Mgr. Ján Hallon, riaditeľ AGY vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, MBA, LL.M a vdp. PhDr. Peter Mikula, MBA, LL.M.

       Absolventi naši, prajeme Vám do ďalšieho života veľa šťastia!

      • Prijímacie skúšky pre nenaplnený počet

      • Riaditeľ Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha v Trnave, podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), vyhlasuje prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka v študijnom odbore 7902 J gymnázium. Prihlášky na prijímacie skúšky možno zaslať do 07.06.2019.

       Prijímacia skúška sa bude konať dňa 18. júna 2019. 

     • Príbeh hrdinu
      • Príbeh hrdinu

      • Dňa 07. mája 2019 sa študenti AGY, pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika, zúčastnili prednášky, ktorá bola spojená s premietaním filmu o poslednom lete najväčšieho Slováka.