• Novinky

     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení
      • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

      • Dňa 27. mája 2019 boli v slávnostnej atmosfére Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave odovzdané maturitné vysvedčenia našim absolventom. Tomuto aktu predchádzala sv. omša, ktorú celebrovali riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu v Trnave vdp. Ing. Mgr. Ján Hallon, riaditeľ AGY vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, MBA, LL.M a vdp. PhDr. Peter Mikula, MBA, LL.M.

       Absolventi naši, prajeme Vám do ďalšieho života veľa šťastia!

      • Prijímacie skúšky pre nenaplnený počet

      • Riaditeľ Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha v Trnave, podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), vyhlasuje prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka v študijnom odbore 7902 J gymnázium. Prihlášky na prijímacie skúšky možno zaslať do 07.06.2019.

       Prijímacia skúška sa bude konať dňa 18. júna 2019. 

     • Príbeh hrdinu
      • Príbeh hrdinu

      • Dňa 07. mája 2019 sa študenti AGY, pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika, zúčastnili prednášky, ktorá bola spojená s premietaním filmu o poslednom lete najväčšieho Slováka.