• Prijímacie skúšky 2024/2025

     • Príjimacie skúšky na školský rok 2024/2025

     •  

      Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Jána Hollého 9, Trnava

       

      Kritériá prijímacích skúšok na školský rok 2024/2025

       

      Riaditeľka Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha v Trnave v zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov podľa § 65 ods. 2, a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 16.11.2022 určuje tieto kritériá pre prijímanie uchádzačov na štúdium v študijnom odbore 7902 J gymnázium v školskom roku 2024/2025.

      Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie na základe odporučenia odborného zariadenia, v ktorého starostlivosti je žiak. Odporučenie úpravy prijímacej skúšky odborného zariadenia je potrebné poslať spolu s prihláškou na strednú školu.

      Kritériá na prijatie: 

      1.Uchádzači do 1. ročníka pre šk. rok 2024/2025 budú prijímaní na základe nasledujúcich kritérií:

      • Výsledok prijímacej skúšky (bod 2)
      • Úspešnosť riešenia v predmetových olympiádach a v súťažiach (bod 4)
      • Prospech uchádzača na ZŠ (bod 5)

       

      2. Úspešné vykonanie prijímacej skúšky, ktorá pozostáva z testov z profilových predmetov -

       slovenský jazyk a literatúra a matematika (učivo v rozsahu učebných osnov ZŠ)

      • Maximálny počet bodov z každého testu je 50 bodov
      • Uchádzač vyhovel, ak dosiahol minimálne 60% v súčte výsledkov z testov SJL a MAT

      3. Bez prijímacej skúšky budú na štúdium prijatí žiaci, ktorí dosiahli v externom testovaní MONITOR 9 úspešnosť najmenej 90% v každom vyučovacom predmete samostatne.

      4. Uchádzač môže získať

      Predmetové olympiády, umelecké, recitačné a športové súťaže

       

      Celoštátne kolo

      Krajské kolo

      Okresné kolo

      1. miesto

      50

      40

      30

      2. miesto

      48

      38

      28

      3. miesto

      46

      36

      26

      4. miesto

      44

      34

      24

      5. miesto

      42

      32

      22

       

      Úspešný riešiteľ  - predstavuje 15 bodov.

      V prípade, že bol žiak úspešný vo viacerých súťažiach, body sa pripisujú len za najvyššiu úspešnosť. 

      Požadované doklady (výsledkové listiny a diplomy) o úspešnosti na olympiádach a súťažiach je potrebné doložiť spolu s prihláškou.

       

      5. Prospech uchádzača  na ZŠ v druhom polroku 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra  až chémia

       

      Prospel s vyznamenaním

      Prospel veľmi dobre

      8. ročník

      20

      10

      9. ročník

      20

      10

       

      V prípade priemeru 1,00  za 8. a 9. ročník spolu môže uchádzač získať navyše 10 bodov.

      6. V prípade rovnosti bodov o poradí rozhodujú:

      • Zmenená pracovná schopnosť
      • Uchádzač dosiahol vyšší počet bodov v prijímacej skúške
      • Uchádzač dosiahol vyšší počet bodov z predmetových olympiád a súťaží

       

      7. Žiaci so zníženou známkou zo správania v 7., 8., 9. ročníku ZŠ budú vyradení zo zoznamu uchádzačov o štúdium.

       

       

       

       

                                                 PhDr. Marcela Lančaričová, PhD.

                                                riaditeľka školy