• Prijímacie skúšky 2020/2021

     • Príjimacie skúšky na školský rok 2020/2021

     •  

      Kritériá na prijatie uchádzačov na študijný odbor 7902 J gymnázium

      pre školský rok 2020/2021

       

      Podľa § 150 ods.8 zákona a § 161k  245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie na stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 28.04.2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 6.5.2020 riaditeľ školy stanovuje kritériá na prijatie uchádzačov na štúdium takto:

              

               V školskom roku 2020/2021 je možné prijať do prvého ročníka denného štúdia na študijný odbor 7902 J gymnázium predpokladaný počet 25  žiakov.

       

      A. Kritériá na prijatie uchádzačov:

       

      Na štúdium budú prijatí žiaci, ktorí sú zdravotne spôsobilí študovať vo zvolenom študijnom odbore, prihlášku na štúdium doručili riaditeľovi SŠ v termíne do 15.05.2020 a umiestnili  sa do 25. miesta podľa počtu bodov získaných za:

       

      1. Zohľadnenie študijných výsledkov zo ZŠ

       

      Za prospech na ZŠ budú pridelené preferenčné body podľa známok, okrem známky 5 – nedostatočný,  podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a polročnej klasifikácie z 9. ročníka.

       

      1.1 Povinné predmety:

       

      Slovenský jazykMatematika: do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa vzťahu: počet bodov = 5.(4-x).(4-x), kde x je známka.

       

      1.2 Profilové predmety:

       

      Anglický jazyk: do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa vzťahu: počet bodov = 3.(4-x).(4-x), kde x je známka.

       

      1.3 Doplnkové predmety:

       

      Biológia, Dejepis, FyzikaChémia: do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa vzťahu: počet bodov = 2.(4-x).(4-x), kde x je známka.

       

      2. Prospech

       

      Ak žiak dosiahol v 8.,7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

       

       

       

       

       

      3. Ďalšie kritériá

       

      Do celkového súčtu budú pridelené za jedno umiestnenie, v ktorom žiak získal najviac bodov. Kópie potvrdené riaditeľom školy predloží zákonný zástupca s prihláškou do 15.05.2020, prípadne skenovaný diplom emailom na adresu školy.

       

      3.1 Medzinárodné, Celoslovenské umiestnenia:  

       

      Počíta sa umiestnenie, ktoré uchádzač dosiahol v 8.alebo 9. ročníku.

            

      Umiestnenie

      Počet bodov

      Individuálna súťaž

      Kolektívna súťaž

      1.

      50

      25

      2.

      45

      20

      3.

      40

      15

      4.

      35

      10

      5.

      30

      5

       

      3.2 Predmetová olympiáda: 

       

      Umiestnenie v predmetovej olympiáde (SJL, ANJ, NEJ, DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde), ktoré uchádzač dosiahol v 8.alebo 9 ročníku.

       

      Úroveň

      Umiestnenie

      Počet bodov

       

       

      Krajské kolo

      1.

      25

      2.

      23

      3.

      21

      4.

      19

      5.

      17

       

       

      Okresné kolo

      1.

      15

      2.

      13

      3.

      11

      4.

      9

      5.

      7

                          

      3.3 Reprezentácia, umiestnenie v športovej súťaži:

       

      Počíta sa umiestnenie, ktoré uchádzač dosiahol v 8.alebo 9. ročníku.

                 

       

      Individuálny šport

      Kolektívny šport

      Umiestnenie

      Počet bodov

      Umiestnenie

      Počet bodov

       

       

      Krajské kolo

      1.

      25

      1.

      12

      2.

      23

      2.

      11

      3.

      21

      3.

      10

      4.

      19

      4.

      9

      5.

      17

      5.

      8

       

       

      Okresné kolo

      1.

      15

      1.

      7

      2.

      14

      2.

      6

      3.

      12

      3.

      5

      4.

      10

      4.

      4

      5.

      8

      5.

      3

       

      3.4 Umelecký výkon

       

      Počíta sa umiestnenie, ktoré uchádzač dosiahol v 8.alebo 9. ročníku.

                                                    

       

      Individuálna súťaž

      Kolektívna súťaž

      Umiestnenie

      Počet bodov

      Umiestnenie

      Počet bodov

       

       

      Krajské kolo

      1.

      25

      1.

      12

      2.

      23

      2.

      11

      3.

      21

      3.

      10

      4.

      19

      4.

      9

      5.

      17

      5.

      8

       

       

      Okresné kolo

      1.

      15

      1.

      7

      2.

      14

      2.

      6

      3.

      12

      3.

      5

      4.

      10

      4.

      4

      5.

      8

      5.

      3

       

       

      3.5 Účasť na Biblickej olympiáde v celoslovenskom, dekanátnom, diecéznom kole

       

      Počíta sa umiestnenie, ktoré uchádzač dosiahol v 7.alebo 8. ročníku (šk. rok 2017/2018 a 2018/2019)

                                                    

      Úroveň

      Umiestnenie

      Počet bodov

       

      Celoslovenské, Diecézne/krajské kolo

      1.

      25

      2.

      23

      3.

      21

      4.

      19

      5.

      17

       

       

      Dekanátne/okresné kolo

      1.

      15

      2.

      13

      3.

      11

      4.

      9

      5.

      7

       

       

      B. Pri bodovej rovnosti sa bude brať do úvahy:

       

      1. žiak so ZPS (doložené potvrdenie od lekára / CPPPaP do  15.05.2020 ),
      2. vyšší celkový počet bodov umiestnenie v predmetovej olympiáde, reprezentácii a umiestnení v športovej alebo umeleckej súťaži alebo v Biblickej olympiáde,
      3. väčší počet bodov z profilového predmetu školy.

       

      C. Ďalšie informácie k prijímaciemu konaniu

       

      Riaditeľ školy do 29. mája 2020

      • rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejní zoznam uchádzačov na webovej stránke  https://agy.edupage.org/.
      • doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí cez informačný systém základnej školy (Edupage) alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
      • Neprijatí uchádzači majú možnosť podať naskenované a podpísané odvolanie prostredníctvom e-mailu alebo poštou najneskôr do 10. júna 2020.

       

      Uchádzač alebo jeho zákonný zástupca do 4. júna 2020:

      • doručí strednej škole na základe rozhodnutia o prijatí potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium cez informačný systém základnej školy (Edupage) alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu školy.

       

      Riaditeľ školy do 5. júna 2020:

      • zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovej stránke

      https://agy.edupage.org/.

       

      Riaditeľ školy do 15. júna 2020:

      • vydá rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu,
      • zverejní 100% naplnenosť tried na webovej stránke https://agy.edupage.org/.
      • zverejní po prerokovaní na pedagogickej rade rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.

       

      V prípade, že sa rozhodne o konaní druhého kola prijímacieho konania, to sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo jeho zákonný zástupca do 30. júna 2020 doručí strednej škole potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium cez Edupage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu školy.

       

      Kritériá na prijatie uchádzačov na štúdium pre školský rok 2020/2021 boli prerokované a schválené na pedagogickej online rade dňa 06.05.2020.

       

      V Trnave, 06.05.2020

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                                                                            

       PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD., MBA, LL.M, v. r.             

                                                       riaditeľ školy