• ÚVTOS Hrnčiancovce

     • Spolupráca s ÚVTOS

     • V ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou môžu odsúdení získať úplné stredné všeobecné vzdelanie

       

      Aj v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou majú odsúdení možnosť zvyšovať svoju vzdelanostnú úroveň absolvovaním rôznych foriem vzdelávania z oblasti všeobecnovzdelávacej, náuky o spoločnosti, legislatívy, občianskeho vzdelávania a z oblasti odborného vzdelávania.
      Jednou z možností efektívneho využitia času odsúdených s cieľom získania úplného stredného všeobecného vzdelania (vyššieho sekundárneho) počas ich pobytu vo výkone trestu odňatia slobody v školskom roku 2009/2010 je i absolvovanie dennej formy štúdia v študijnom odbore gymnázium v detašovanej triede Arcibiskupského gymnázia v Trnave zriadenej v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou za účelom uľahčenia návratu odsúdených do občianskeho života po ich prepustení na slobodu a prípravy na množstvo zmien v spoločnosti. Na štúdium sa prihlásilo 10 odsúdených, ktorí splnili kritériá pre prijatie.
      Pri príležitosti otvorenia 1. ročníka denného štúdia v študijnom odbore 7902 5 gymnázium sa dňa 22. 9. 2009 v priestoroch školského strediska ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou uskutočnilo slávnostné otvorenie školského roku 2009/2010.
      Slávnostného otvorenia školského roku 2009/2010 v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou sa na pozvanie riaditeľa ústavu pplk. Ing. Jána Kompasa zúčastnili okrem vedenia ústavu, riaditeľky Arcibiskupského gymnázia v Trnave PhDr. Márie Markovej, PhD., členov profesorského zboru aj pozvaní hostia: Mons. Mgr. Pavol Zemko, ThD., generálny vikár Trnavskej arcidiecézy a zriaďovateľ Arcibiskupského gymnázia v Trnave, plk. Mgr. Daniel Földeši, riaditeľ odboru výkonu väzby a výkonu trestu Generálneho riaditeľstva ZVJS a PhDr. Erika Ozimyová, odborná poradkyňa z Krajského školského úradu, ktorí odsúdených pozdravili a zaželali im veľa študijných úspechov v nadchádzajúcom štúdiu. Srdečný pozdrav odsúdeným spolu s povzbudením, aby im získané vedomosti slúžili na pozitívny rozvoj osobnosti a prospech spoločnosti, zaslal i vikár Vikariátu ZVJS kpt. Mgr. Bartolomej Juhás.

         

      Toto je Váš text, môžete ho kedykoľvek zmeniť.