• ÚVTOS Hrnčiancovce

     • Odovzdávanie vysvedčení v školskom roku 2009/2010

     • V ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou sa odovzdávali vysvedčenia

       

      Po prvý raz v histórii, aj vďaka účinnosti nového školského zákona, sa v priestoroch Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou realizovalo v školskom roku 2009/2010 vzdelávanie odsúdených dennou formou štúdia v štúdijnom odbore gymnázium v novozriadenej detašovanej triede Arcibiskupského gymnázia v Trnave. Školský rok sa začal 22. septembra 2009 slávnostným otvorením, na ktorom sa okrem vedenia ústavu a desiatich začínajúcich študentov z radov odsúdených, zúčastnili i významní hostia.
                 Slávnostnému otvoreniu nového školského roku predchádzalo veľa organizačnej práce, ktorá vyústila do dodatočného prijímacieho konania, ktoré sa uskutočnilo 10. septembra 2009 na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy a pedagogickej rady Arcibiskupského gymnázia v Trnave.
      O prijatí odsúdených na štúdium rozhodovali podmienky stanovené pedagogickou radou školy. V rámci poslania cirkevnej školy a v zmysle pastoračnej činnosti boli taktiež brané do úvahy skutky telesného milosrdenstva: zajatých vykupovať a skutky duchovného milosrdenstva: hriešnikov karhať, nevedomých vyučovať, krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, pochybujúcim dobre radiť, zarmútených tešiť.
      Dňa 30. júna 2010 sa v priestoroch školského strediska v ústave uskutočnilo ukončenie školského roku 2009/2010 slávnostným odovzdávaním vysvedčení. Štúdium 1. ročníka denného štúdia v štúdijnom odbore 7902 5 gymnázium úspešne ukončilo 9 odsúdených - študentov z 10 začínajúcich (1 odsúdený bol podmienečne prepustený z výkonu trestu odňatia slobody s možnosťou pokračovať v štúdiu i na slobode ). Slovíčko „úspešne“ sme zvolili zámerne, nakoľko 4 odsúdení ukončili štúdium s vyznamenaním, 1 odsúdený prospel veľmi dobre a 4 odsúdení prospeli. Samé jednotky na vysvedčení mal jeden odsúdený, ktorý bol zároveň vyhodnotený ako najlepší žiak Arcibiskupského gymnázia v Trnave. Vyznamenaným odsúdeným – študentom riaditeľka školy PhDr. Mária Marková, PhD udelila pochvalu, ktorú spolu s vysvedčeniami odsúdení prevzali z rúk triednej profesorky RNDr. Dagmar Gašparíkovej, PhD.
       Zámerom ústavu a školy je v tomto projekte pokračovať aj v školskom roku 2010/2011 realizáciou denného štúdia v štúdijnom odbore 7902 5 gymnázium v 2. ročníku (9 odsúdených) a otvorením 1. ročníka, do ktorého bolo prijatých 11 odsúdených.

       Budúci abiturienti – maturanti majú teda možnosť získať úplné stredné všeobecné vzdelanie formou denného štúdia v odbore gymnázium aj v podmienkach výkonu trestu odňatia slobody a zmysluplne využiť svoju izoláciu od spoločnosti a otvoriť si cestu k lepšiemu životu.

      HnP HnP HnP