• Novinky

      • Výsledky prijímacieho konania - prijatí uchádzači

      • Výsledky prijímacieho konania - prijatí uchádzači

       Žiadame zákonných zástupcov uchádzačov, aby najneskôr do 4. júna 2020 zaslali (e-mailom alebo poštou) na adresu našej školy „Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium“ (prosíme o zaslanie potvrdenia aj v prípade nenastúpenia na štúdium).


      • Dôležitý oznam - maturitné vysvedčenie

      • Informácie o administratívnych známkach maturitnej skúšky sú zverejnené v Edupage. Žiadame Vás o vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu do 15. mája 2020 (9.00 hod.) k všetkým známkam. V Edupage sa zobrazí „Kliknite sem pre akceptovanie/zamietnutie".

       Ak nesúhlasíte (zamietnutie) s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky oznámte nesúhlas prostredníctvom systému Edupage a zároveň mailom zástupkyniam riaditeľa školy a budete konať internú časť maturitnej skúšky. Ak súhlasíte (akceptovanie) s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky oznámte súhlas prostredníctvom systému Edupage. Známka sa stane platnou a v tomto prípade nekonáte internú časť maturitnej skúšky.

      • Kritériá na prijímacie skúšky

      • Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy uverejňuje kritériá prijímacieho konania na študijný odbor:​​​​​​​

       7902 J gymnázium

       Prosíme uchádzačov, ktorí už zaslali prihlášku a nedoložili potrebné doklady (diplomy, výsledkové listiny), aby ich dodatočne zaslali poštou do 20. mája 2020.

      • Maturitné skúšky 2019/2020 - dôležité termíny

      • DO 7. MÁJA 2020 môže žiak e-mailom alebo poštou zrušiť žiadosť o maturitu z dobrovoľného predmetu

       12. MÁJA 2020 škola elektronicky sprístupní výsledné známky z maturitných predmetov

       DO 15. mája 2020 môže plnoletý žiak písomne oznámiť nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu a požiadať o vykonanie internej časti maturitnej skúšky v období od 25. mája do 13. júna 2020

       2020-04-23-Rozhodnutie-MS-spojene.pdf

       rehľad základných termínov podľa MŠVVaŠ: casova_os.pdf​​​​​​​