• Novinky

     • DOD na Krajskom súde v Trnave
      • DOD na Krajskom súde v Trnave

      • Dňa 25. októbra 2017 študenti 3. AG a 4. AG navštívili DOD na Krajskom súde v Trnave. Mali tak možnosť oboznámiť sa s fungovaním spravodlivosti v praxi a spoznať priestory Krajského súdu v Trnave. Zodpovedné: RNDr. Gregušová a Mgr. Mruškovičová.  

     • Vedecké centrum v Brne
      • Vedecké centrum v Brne

      • Dňa 24. októbra 2017 žiaci 1. AG a 2. AG navštívili, v spolupráci s Gymnáziom Angely Merici v Trnave, vedecké centrum Vida v Brne. Viac ako 150 expozícií im pomohlo lepšie porozumieť svetu okolo nás. Zodpovedná: RNDr. Jana Gregušová. 

     • Olympiáda o Európskej únii
      • Olympiáda o Európskej únii

      • AGY sa zapojilo do regionálneho kola olympiády o Európskej únii. Našu školu reprezentovali Adam Voštinár a Nikola Sabová z triedy 4. AG a Petra Palátova z triedy 3. AG. Zodpovedný pedagóg: Mgr. Lukáš Piňák.

       Ďakujeme za reprezentáciu školy!

     • Beseda s vdp. Ing. Mgr. Mariánom Kuffom, Dr.h.c.
      • Beseda s vdp. Ing. Mgr. Mariánom Kuffom, Dr.h.c.

      • Dňa 19. októbra 2017 sa naši študenti zúčastnili na UCM v Trnave besedy s vdp. Ing. Mgr. Mariánom Kuffom, kňazom v Žakovciach. Študenti mali možnosť oboznámiť sa s jeho prácou a poslaním, zamyslieť sa aj nad úlohou ženy - matky a muža - otca ako vzorov pre dieťa, ako aj nad dôležitosťou pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii.

       Ďakujeme za Vaše povzbudivé slová!

     • Jazykové laboratórium - cesta k sociálnej inklúzii
      • Jazykové laboratórium - cesta k sociálnej inklúzii

      • V roku 2017 sa naša škola zapojila do programu Renovabis, vďaka ktorému získala finančnú podporu na vybudovanie jazykového laboratória. Cieľom projektu je zriadenie modernej, multifunkčnej jazykovej učebne, prostredníctvom ktorej skvalitníme jazykovú prípravu našich žiakov, pedagógov a členov ďalších skupín populácie s využitím hlavne moderných prístupov a informačno-komunikačných technológií. Súčasťou projektových aktivít nie je len zlepšiť podmienky pre vyučovanie cudzích jazykov prostredníctvom zavedenia moderných informačno-komunikačných technológií a podporovať aktivizujúce vyučovacie metódy vo výchovno-vzdelávacom procese, ale aj zlepšiť vybavenosť školy kvalitnou študijnou literatúrou, využívať jazykové laboratórium v rámci mimoškolských aktivít a osloviť aj iné skupiny populácie, ktoré majú záujem o osvojenie resp. zdokonalenie sa v cudzom jazyku a v neposlednom rade využívať jazykové laboratórium pre komunikáciu a realizáciu medzinárodných projektov školy.

      • Deň otvorených dverí

      • Milí deviataci, rodičia a výchovní poradcovia,

       srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí v nových priestoroch AGY na ulici Jána Hollého 9 v Trnave, ktorý sa uskutoční dňa 25. októbra 2017 (streda) v čase od 8:00 - 14:00 hod.

       Tešíme sa na Vás ! smiley

     • Milión detí sa modlí ruženec
      • Milión detí sa modlí ruženec

      • Pri príležitosti 100. výročia zjavení Kráľovnej posvätného ruženca vo Fatime sa dňa 18. októbra 2017 o 9:00 hod. zapojíme do modlitby sv. ruženca za pokoj vo svete.

       S dôverou fatimských detí i my siahnime po ruženci, ktorý je mocnou zbraňou v duchovnom boji.

     • Rodičovské združenie 3. AG
      • Rodičovské združenie 3. AG

      • Triedna profesorka študentov tretieho ročníka pozýva všetkých rodičov na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 11.10.2017 v čase od 15:00 - 17:00 hod. v kmeňovej triede 3. AG na ulici Hollého 9 v Trnave.

       Účasť všetkých rodičov je nutná!