• Profil školy

     • Súčastnosť a poslanie

     • Dnešný človek akosi veľmi ťažko nachádza vhodnú príležitosť a okamih, aby sa aspoň na chvíľu výraznejšie vnoril do láskyplnej Božej prítomnosti a pocítil ju v radosti a vďačnosti za dar života, vo veľkorysej ochote na akúkoľvek obeť pre vyšší cieľ. Jednou z príčin je naša uponáhľanosť a chvat, úmysel stihnúť toho v živote čo najviac. Podnecovaní často rozličnými reklamami a ponukami stále čosi hľadáme, sme nespokojní, po čomsi túžime, lebo si neuvedomujeme, že napriek všetkému nášmu úsiliu nám uniká množstvo vecí, ktoré už nikdy nedosiahneme.

      Výchova a vyučovanie na  Arcibiskupskom gymnáziu sa  zakladá na osvojovaní si objektívnych hodnôt, na spojení viery a kultúry a na úsilí o vnesenie viery do života každého študenta. Snažíme sa  formovať žiaka na všestrannú kresťanskú osobnosť, pretože na tomto poli často rodina a spoločnosť zlyhávajú.

      Vedieme žiakov k tomu, aby prekonávali individualizmus a vo svetle viery objavovali, že sú povolaní zodpovedne prežívať spolupatričnosť s ostatnými ľuďmi, aby sa zasadzovali za dobro iných a premieňali svet na miesto hodné človeka.

      Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha vychováva mladú katolícku inteligenciu, kresťana, ktorý cez odovzdané poznatky, v spojení s rôznymi ďalšími inštitúciami, ako sú rodina, kresťanské a farské spoločenstvá, mládežnícke združenia, naučí sa sebaovládaniu tak, aby si z pomedzi ponúk moderných masmédií, bol schopný rozumne a slobodne vyberať. Aby takéto informácie podroboval osobnému kritickému úsudku a správne ich začlenil do ľudskej a kresťanskej kultúry. Všetkých nás to zaväzuje, v celej výchovnej práci, vydávať svedectvo o kresťanských hodnotách. Získané vedomosti by nemali slúžiť za prostriedok na upevnenie svojho postavenia, alebo obohacovania sa, ale za povinnosť slúžiť iným, so všetkou zodpovednosťou.

      Náš postoj hľadania by sa mal vyznačovať rovnováhou medzi činnosťou a kontempláciou, medzi aktivitou a modlitbou, medzi pohybom a nehybnosťou, lebo Boh nie je ani v búrke, ani v absolútnom pokoji a tichu. Je kdesi uprostred. Iba vtedy budeme môcť žiť v Božej prítomnosti, keď aj my budeme v tomto zmysle vánkom medzi činnosťou a nehybnosťou, medzi prácou a odpočinkom, medzi apoštolátom a modlitbou, medzi dávaním a prijímaním, medzi ponáhľaním sa a čakaním.

      Dňa 3. 9. 2001 sa stalo historickou udalosťou obnovenie Arcibiskupského gymnázia v Trnave, za prítomnosti Jeho excelencie Jána Sokola, metropolitu, arcibiskupa bratislavsko-trnavského. Novozriadené arcibiskupské gymnázium v Trnave vychováva a vzdeláva študentov s vedomím, že súčasná spoločnosť  túži po kresťanskom zmýšľaní a je jediné tohto druhu v trnavskom regióne.

      Rozsah a obsah štúdia na našom gymnáziu zodpovedá  rozsahu a potrebám na získanie príslušného stupňa vzdelania, ktoré poskytujú aj štátne školy.Tým je  otvorená cesta našich absolventov  na všetky druhy vysokých škôl a aj do pracovného života.