• ÚVTOS Hrnčiancovce

     • Prví maturanti, prvá stužková slávnosť v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou

     • Prví maturanti, prvá stužková slávnosť v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou

      Dňa 19.10.2012 sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave (ďalej len „katedrála“) uskutočnila slávnostná svätá omša spojená s posvätením a odovzdaním maturitných stužiek študentom Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha v  Trnave (ďalej len „gymnázium“). Svätú omšu celebroval Ing. Mgr. Ján Hallon, riaditeľ arcibiskupského školského úradu, spolu s PaedDr. Ľubošom Hašanom, školským dekanom a inšpektorom, Mgr. Jánom Vidom, ekonómom diecézy a kpt. PaedDr. Gabrielom Dzvoňárom, kaplánom Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou (ďalej len „ústav“).

      Pri zrode projektu, ktorého zámerom bolo vzdelávanie odsúdených dennou formou štúdia v študijnom odbore gymnázium, v detašovanej triede gymnázia v priestoroch ústavu, bol Mons. Ján Orosch, apoštolský administrátor Trnavskej arcidiecézy, ktorý sa však zo  zdravotných dôvodov nemohol svätej omše zúčastniť. Slávnostného odovzdávania stužiek sa za gymnázium zúčastnila riaditeľka PhDr. Mária Marková, PhD., zástupkyňa riaditeľky gymnázia Mgr. Katarína Přidalová a ďalší členovia učiteľského zboru. Za ústav sa na tejto udalosti zúčastnil riaditeľ plk. PhDr. Jaroslav Jánoš, PhD., pedagógovia zodpovední v ústave za vzdelávanie odsúdených a samozrejme tí najdôležitejší - štyria odsúdení, študenti 4. ročníka gymnázia. Ide o prvých maturantov v  histórii vyššie spomenutého projektu, s realizáciou ktorého sa začalo v školskom roku 2009/2010. Tejto udalosti sa zúčastnil aj bývalý odsúdený, ktorý bol podmienečne prepustený desať dní pred jej uskutočnením.  

      Pri svätej omši Ing. Mgr. Ján Hallon požehnal maturitné stužky a následne ich triedna učiteľka Mgr. Gabriela Kulhánková slávnostne odovzdala študentom. Riaditeľ ústavu poďakoval všetkým zainteresovaným v projekte za dosiahnuté výsledky a ubezpečil prítomných, že vzdelávanie v ústave bude mať naďalej podporu a študenti v detašovaných triedach budú mať aj v budúcnosti vytvorené primerané podmienky pre získavanie nových vedomostí, svoj osobnostný rast a novej klasifikácie pre potreby uplatnenia sa na trhu práce. Po odovzdaní stužiek bolo odsúdeným umožnené krátke stretnutie s ich rodinnými príslušníkmi, ktorí sa slávnosti zúčastnili.

      Za zmienku stojí aj posedenie, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch školského strediska ústavu a predchádzalo samotnému odovzdávaniu maturitných stužiek v katedrále. Posedenia sa zúčastnili všetci odsúdení, t. j. študenti všetkých štyroch ročníkov gymnázia. Gymnázium pre nich zabezpečilo malé občerstvenie a krátko k nim prehovorili zástupcovia gymnázia aj ústavu. Cieľom bolo povzbudenie, a najmä motivácia študentov nižších ročníkov vo vytrvalosti a chuti ďalej pokračovať v štúdiu.  

      Na záver by sme radi vyjadrili presvedčenie, že sa budeme takýchto významných podujatí zúčastňovať každoročne a aj takýmto spôsobom budeme napomáhať odsúdeným v ich resocializácii, zmysluplnom využívaní času stráveného vo výkone trestu odňatia slobody a rozširovaní ich možností ďalšieho uplatnenia sa v profesijnom živote po prepustení na slobodu.

      Nech sú zelené stužky, ktoré odsúdení dostali, symbolom nádeje, nového života, ...