• Novinky

      • Oznam riaditeľa školy

      • Milí študenti, pedagógovia, vážení rodičia. Ministerstvo školstva SR od pondelka 12.10. 2020 nariaďuje pre stredné školy dištančné vzdelávanie.

        

       Dôrazne žiadam všetkých našich študentov, aby sa riadili pokynmi jednotlivých vyučujúcich a do dištančného vzdelávania sa riadne zapájali.

        

       Dištančné vzdelávanie bude momentálne prebiehať podľa riadneho rozvrhu. Preto každý študent je povinný v tomto čase byť dostupný pri počítači, tablete, prípadne inom zariadení a riadne sa zapájať do dištančného vzdelávania a robiť zadané úlohy vyučujúcim v danom predmete. Online vzdelávanie bude cez aplikáciu Teams.

        

       Zároveň žiadam rodičov o spoluprácu, aby deti v danom čase neabsolvovali žiadnu brigádnickú činnosť.

        

       Ak bude študent chorý a nemôže sa online dištančné vzdelávať, rodič pošle mailom triednemu učiteľovi ospravedlnenku od lekára.

        

       Ďakujem a teším sa na spoluprácu online.

        

       PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD., MBA, LL.M

       riaditeľ školy 

        

      • Sme v stálom kontakte

      • Odporúčame študentom, zákonným zástupcom a učiteľom, aby mali aktívne konto v systéme EduPage a spolu so stránkou školy pravidelne sledovali aktuálne informácie. V prípade, že študent nie je na vyučovaní viac ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov), musí priniesť vyplnené nasledovné vyhlásenie: Vyhlasenie Pri neprítomnosti na vyučovaní trvajúcom viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia, predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

       Na základe usmernenia vydaného MŠVVaŠ zo dňa 29.9.2020 a nariadenia hlavného hygienika SR je od 1.10.2020 povinné nosenie rúšok vo vyučovacom procese a v priestoroch školy. Nekonajú sa lyžiarske výcviky, prezenčné rodičovské združenia a stužkové slávnosti. Telesná a športová výchova sa odporúčajú realizovať len teoretickou formou.