• Prijímacie skúšky 2023/2024

    • Príjimacie skúšky na školský rok 2023/2024

    • Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Jána Hollého 9, Trnava

      

     Kritériá prijímacích skúšok na školský rok 2023/2024

      

     Riaditeľ Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha v Trnave v zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov podľa § 65 ods. 2, a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 14.02.2022 určuje tieto kritériá pre prijímanie uchádzačov na štúdium v školskom roku 2023/2024

     kód odboru

     odbor

     počet žiakov

     počet tried

     poznámka

     7902 J 4-ročné všeobecné štúdium s maturitou

     gymnázium

     27

     1

      

     7902 J 4-ročné všeobecné štúdium s maturitou

     gymnázium

     30

     1

     Elokované pracovisko v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou     Termín skúšky:           1. termín:
                                         2. termín:

     Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie na základe odporučenia odborného zariadenia, v ktorého starostlivosti je žiak. Odporučenie úpravy prijímacej skúšky odborného zariadenia je potrebné poslať spolu s prihláškou na strednú školu.

     Kritériá na prijatie (okrem uchádzačov z ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou)

      

     1.Úspešné vykonanie prijímacej skúšky, ktorá pozostáva z testov z profilových predmetov -

      Slovenský jazyk a literatúra a matematika (učivo v rozsahu učebných osnov ZŠ)

     • Maximálny počet bodov z každého testu je 30 bodov
     • Uchádzač vyhovel, ak dosiahol minimálne 50% v teste zo SJL aj v teste z MAT

     2.Bez prijímacej skúšky budú na štúdium prijatí žiaci, ktorí dosiahli v externom testovaní MONITOR 9 úspešnosť najmenej 90% v každom vyučovacom predmete samostatne.

     3. V prípade rovnosti bodov o poradí rozhodujú:

     • Výsledky z externého testovania MONITOR 9
     • Umiestnenie v predmetových olympiádach a v iných súťažiach (okresné kolo a vyššie). Výsledky o umiestnení v súťaži musia byť zdokladované.

     4.Žiaci so zníženou známkou zo správania v 7., 8., 9. ročníku ZŠ budú vyradení zo zoznamu uchádzačov o štúdium.

     Kritériá na prijatie uchádzačov z elokovaného pracoviska Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou

      

     Kritériá na prijatie  uchádzačov :

     Úspešné vykonanie prijímacej skúšky, ktorá pozostáva z testov z profilových predmetov a ústneho pohovoru prijímacej komisie:

     Testy z profilových predmetov -  SJL a MAT (učivo v rozsahu učebných osnov ZŠ)

      

     • Maximálny počet bodov z každého testu je 30 bodov
     • Uchádzač vyhovel, ak dosiahol minimálne 50% v teste zo SJL aj v teste z MAT

      

     V prípade rovnosti bodov o poradí rozhodujú:

     • priemer známok na konci šk. roka v 7. a v 8. ročníku ZŠ z vyučovacích predmetov (vyučovací jazyk až chémia), ak má uchádzač hodnotenie z viacerých cudzích jazykov, použije sa lepší z nich)

      

      

      

     PhDr. Marcela Lančaričová, PhD.

      riaditeľka školy