• Prijímacie skúšky 2023/2024

    • Príjimacie skúšky na školský rok 2023/2024

    • Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Jána Hollého 9, Trnava

      

     Kritériá prijímacích skúšok na školský rok 2023/2024

      

     Riaditeľka Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha v Trnave v zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov podľa § 65 ods. 2, a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 16.11.2022 určuje tieto kritériá pre prijímanie uchádzačov na štúdium v školskom roku 2023/2024

     kód odboru

     odbor

     počet žiakov

     počet tried

     poznámka

     7902 J 4-ročné všeobecné štúdium s maturitou

     gymnázium

     27

     1

      

     7902 J 4-ročné všeobecné štúdium s maturitou

     gymnázium

     30

     1

     Elokované pracovisko v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou     Termín skúšky:           1. termín: 4. máj 2023
                                         2. termín: 9. máj 2023

     Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie na základe odporučenia odborného zariadenia, v ktorého starostlivosti je žiak. Odporučenie úpravy prijímacej skúšky odborného zariadenia je potrebné poslať spolu s prihláškou na strednú školu.

     Kritériá na prijatie (okrem uchádzačov z ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou)

      

     1.Uchádzači do 1. ročníka pre šk. rok 2023/ 2024 budú prijímaní na základe nasledujúcich kritérií:

     • Výsledok prijímacej skúšky (bod 2)
     • Úspešnosť riešenia v predmetových olympiádach a v súťažiach (bod 4)
     • Prospech uchádzača na ZŠ (bod 5)

      

     2. Úspešné vykonanie prijímacej skúšky, ktorá pozostáva z testov z profilových predmetov -

      slovenský jazyk a literatúra a matematika (učivo v rozsahu učebných osnov ZŠ)

     • Maximálny počet bodov z každého testu je 50 bodov
     • Uchádzač vyhovel, ak dosiahol minimálne 60% v súčte výsledkov z testov SJL a MAT

     3.Bez prijímacej skúšky budú na štúdium prijatí žiaci, ktorí dosiahli v externom testovaní MONITOR 9 úspešnosť najmenej 90% v každom vyučovacom predmete samostatne.

     4. Uchádzač môže získať

     Predmetové olympiády, umelecké, recitačné a športové súťaže

      

     Celoštátne kolo

     Krajské kolo

     Okresné kolo

     1. miesto

     50

     40

     30

     2. miesto

     48

     38

     28

     3. miesto

     46

     36

     26

     4. miesto

     44

     34

     24

     5. miesto

     42

     32

     22

      

     Úspešný riešiteľ  - predstavuje 15 bodov.

     V prípade, že bol žiak úspešný vo viacerých súťažiach, body sa pripisujú len za najvyššiu úspešnosť. 

     Požadované doklady (výsledkové listiny a diplomy) o úspešnosti na olympiádach a súťažiach je potrebné doložiť spolu s prihláškou.

      

     5. Prospech uchádzača  na ZŠ v druhom polroku 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra  až chémia

      

     Prospel s vyznamenaním

     Prospel veľmi dobre

     8. ročník

     20

     10

     9. ročník

     20

     10

      

     V prípade priemeru 1,00  za 8. a 9. ročník spolu môže uchádzač získať navyše 10 bodov.

      

     6. V prípade rovnosti bodov o poradí rozhodujú:

     • Zmenená pracovná schopnosť
     • Uchádzač dosiahol vyšší počet bodov v prijímacej skúške
     • Uchádzač dosiahol vyšší počet bodov z predmetových olympiád a súťaží

      

     7. Žiaci so zníženou známkou zo správania v 7., 8., 9. ročníku ZŠ budú vyradení zo zoznamu uchádzačov o štúdium.

     8.  Zákonný zástupca najneskôr do troch pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia o prijatí písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. Potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení uchádzača na štúdium na našej škole sa doručuje cez informačný systém základnej školy Edupage alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha (rozhodujúci je dátum podania na pošte). Nedodržanie termínu doručenia potvrdenia o nastúpení sa bude považovať za nezáujem o štúdium na našej škole a takto uvoľnené miesta budú ponúknuté ďalším uchádzačom.

     9.  Proti rozhodnutiu o neprijatí sa môže zákonný zástupca uchádzača odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí. Na miesta uvoľnené tým, že sa  niektorí uchádzači nezapíšu alebo zrušia zápis, budeme prijímať neprijatých uchádzačov, ktorí si podajú odvolanie. Prijímať ich budeme v poradí, v akom sa umiestnili podľa týchto kritérií.

     10.  Ak by sa uchádzač nemohol zúčastniť na prijímacích skúškach zo zdravotných dôvodov, je jeho zákonný zástupca povinný predložiť riaditeľke školy potvrdenie od lekára najneskôr v deň konania prijímacích skúšok. Riaditeľ školy takýmto uchádzačom určí náhradný termín a v riadnom termíne prijme o toľko žiakov menej, koľko ich bude konať skúšky v náhradnom termíne.

     11. Prijatí uchádzači predložia pri nástupe na štúdium doklad o úspešnom ukončení ZŠ (kópia vysvedčenia z 9. ročníka ZŠ).

      

     Kritériá na prijatie uchádzačov z elokovaného pracoviska Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou:

      

     Kritériá na prijatia  uchádzačov :

     Úspešné vykonanie prijímacej skúšky, ktorá pozostáva z testov z profilových predmetov - slovenský jazyk a literatúra a matematika (učivo v rozsahu učebných osnov ZŠ) a ústneho pohovoru prijímacej komisie:

     • Maximálny počet bodov z každého testu je 50 bodov
     • Uchádzač vyhovel, ak dosiahol minimálne 60% v súčte výsledkov z testov SJL a MAT

     V prípade rovnosti bodov o poradí rozhodujú:

     • priemer známok na konci šk. roka v 7. a v 8. ročníku ZŠ z vyučovacích predmetov (vyučovací jazyk až chémia), ak má uchádzač hodnotenie z viacerých cudzích jazykov, použije sa lepší z nich)

      

      

      

      

      

     V Trnave dňa 16.11.2022                                                        PhDr. Marcela Lančaričová, PhD.

                                                                                                                 riaditeľka školy