• Prijímacie skúšky 2022/2023

     • Príjimacie skúšky na školský rok 2022/2023

     •  

      Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Jána Hollého 9, Trnava

       

      Kritériá prijímacích skúšok na školský rok 2022/2023

       

      Riaditeľ Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha v Trnave v zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov podľa § 65 ods. 2, a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 14.02.2022 určuje tieto kritériá pre prijímanie uchádzačov na štúdium v školskom roku 2022/2023

      kód odboru

      odbor

      počet žiakov

      počet tried

      poznámka

      7902 J 4-ročné všeobecné štúdium s maturitou

      gymnázium

      27

      1

       

      7902 J 4-ročné všeobecné štúdium s maturitou

      gymnázium

      30

      1

      Elokované pracovisko v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou      Termín skúšky:           1. termín: 2. máj 2022
                                          2. termín: 9. máj 2022

      Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie na základe odporučenia odborného zariadenia, v ktorého starostlivosti je žiak. Odporučenie úpravy prijímacej skúšky odborného zariadenia je potrebné poslať spolu s prihláškou na strednú školu.

      Kritériá na prijatie (okrem uchádzačov z ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou)

       

      1.Úspešné vykonanie prijímacej skúšky, ktorá pozostáva z testov z profilových predmetov -

       Slovenský jazyk a literatúra a matematika (učivo v rozsahu učebných osnov ZŠ)

      • Maximálny počet bodov z každého testu je 30 bodov
      • Uchádzač vyhovel, ak dosiahol minimálne 50% v teste zo SJL aj v teste z MAT

      2.Bez prijímacej skúšky budú na štúdium prijatí žiaci, ktorí dosiahli v externom testovaní MONITOR 9 úspešnosť najmenej 90% v každom vyučovacom predmete samostatne.

      3. V prípade rovnosti bodov o poradí rozhodujú:

      • Výsledky z externého testovania MONITOR 9
      • Umiestnenie v predmetových olympiádach a v iných súťažiach (okresné kolo a vyššie). Výsledky o umiestnení v súťaži musia byť zdokladované.

      4.Žiaci so zníženou známkou zo správania v 7., 8., 9. ročníku ZŠ budú vyradení zo zoznamu uchádzačov o štúdium.

      Kritériá na prijatie uchádzačov z elokovaného pracoviska Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou

       

      Kritériá na prijatie  uchádzačov :

      Úspešné vykonanie prijímacej skúšky, ktorá pozostáva z testov z profilových predmetov a ústneho pohovoru prijímacej komisie:

      Testy z profilových predmetov -  SJL a MAT (učivo v rozsahu učebných osnov ZŠ)

       

      • Maximálny počet bodov z každého testu je 30 bodov
      • Uchádzač vyhovel, ak dosiahol minimálne 50% v teste zo SJL aj v teste z MAT

       

      V prípade rovnosti bodov o poradí rozhodujú:

      • priemer známok na konci šk. roka v 7. a v 8. ročníku ZŠ z vyučovacích predmetov (vyučovací jazyk až chémia), ak má uchádzač hodnotenie z viacerých cudzích jazykov, použije sa lepší z nich)

       

       

       

      PhDr. Marcela Lančaričová, PhD.

       riaditeľka školy