• Prijímacie skúšky 2021/2022

     • Príjimacie skúšky na školský rok 2021/2022

     •  

      Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Jána Hollého 9, Trnava

       

      Kritériá prijímacích skúšok na školský rok 2021/2022

       

      Riaditeľ Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha v Trnave v zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov podľa § 65 ods. 2, a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 27.01.2021 určuje tieto kritériá pre prijímanie uchádzačov na štúdium v školskom roku 2021/2022.

      kód odboru

      odbor

      počet žiakov

      počet tried

      poznámka

      7902 J 4-ročné všeobecné štúdium s maturitou

      gymnázium

      28

      1

       

      7902 J 4-ročné všeobecné štúdium s maturitou

      gymnázium

      30

      1

      Elokované pracovisko v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou      Termín skúšky:           1. termín: 3. máj 2021
                                          2. termín: 10. máj 2021

      Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie na základe odporučenia odborného zariadenia, v ktorého je žiak starostlivosti. Odporučenie úpravy prijímacej skúšky odborného zariadenia je potrebné poslať spolu s prihláškou na strednú školu.

      Kritériá na prijatie (okrem uchádzačov z ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou):

      Úspešné vykonanie prijímacej skúšky, ktorá pozostáva z testov z profilových predmetov:

      Slovenský jazyk a literatúraMatematika (učivo v rozsahu učebných osnov ZŠ)

      • Maximálny počet bodov z každého testu je 30 bodov
      • Uchádzač vyhovel, ak dosiahol minimálne 50% v teste zo SJL aj v teste z MAT

       V prípade rovnosti bodov o poradí rozhodujú:

      • priemer známok na konci šk. roka v 8. ročníku a v 1. polroku 9. ročníka ZŠ z vyučovacích predmetov (vyučovací jazyk až chémia), ak má uchádzač hodnotenie z viacerých cudzích jazykov, použije sa lepší z nich)

       

      Kritériá na prijatie uchádzačov z elokovaného pracoviska Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou:

       

      Kritériá na prijatia  uchádzačov :

      Úspešné vykonanie prijímacej skúšky, ktorá pozostáva z testov z profilových predmetov a ústneho pohovoru prijímacej komisie:

      Testy z profilových predmetov: SJLMAT (učivo v rozsahu učebných osnov ZŠ)

       

      • Maximálny počet bodov z každého testu je 30 bodov
      • Uchádzač vyhovel, ak dosiahol minimálne 50% v teste zo SJL aj v teste z MAT

       

      V prípade rovnosti bodov o poradí rozhodujú:

      • priemer známok na konci šk. roka v 7. a v 8. ročníku ZŠ z vyučovacích predmetov (vyučovací jazyk až chémia), ak má uchádzač hodnotenie z viacerých cudzích jazykov, použije sa lepší z nich)

       

       

       

      PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD., MBA, LL.M

                                                  riaditeľ školy