• Prijímacie skúšky 2019/2020

     • Príjimacie skúšky na školský rok 2019/2020

     • Prijímacie skúšky na školský rok 2019/2020

       

      Riaditeľ Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha v Trnave v zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov podľa § 65 ods. 2, a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 29.01.2019 určuje tieto kritériá pre prijímanie uchádzačov na štúdium v školskom roku 2019/2020.

      kód odboru

      odbor

      počet žiakov

      počet tried

      poznámka

      7902J

      4-ročné všeobecné štúdium s maturitou

      gymnázium

      50

      2

      1 z uvedených tried s počtom žiakov 30  otvárame pre uchádzačov z elokovaného pracoviska gymnázia v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou      Termín skúšky:           1. termín: 13. máj 2019
                                       2. termín: 16. máj 2019

      Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie na základe odporučenia odborného zariadenia, v ktorého je žiak starostlivosti. Odporučenie úpravy prijímacej skúšky odborného zariadenia je potrebné poslať spolu s prihláškou na strednú školu.

      Kritériá na prijatie (okrem uchádzačov z ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou):

      1. Riaditeľ školy rozhodne o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky, ak dosiahol v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.
      2. Kritériá na prijatie uchádzačov :

      Úspešné vykonanie prijímacej skúšky, ktorá pozostáva z testov z profilových predmetov:

      SJL a MAT (učivo v rozsahu učebných osnov ZŠ)

      • Maximálny počet bodov z každého testu je 30 bodov
      • Uchádzač vyhovel, ak dosiahol minimálne 50% v teste zo SJL aj v teste z MAT

       

      V prípade rovnosti bodov o poradí rozhodujú:

      • výsledky z celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ zo slovenského jazyka a matematiky
      • priemer známok na konci šk. roka v 8. ročníku a v 1. polroku 9. ročníka ZŠ z vyučovacích predmetov (vyučovací jazyk až chémia), ak má uchádzač hodnotenie z viacerých cudzích jazykov, použije sa lepší z nich)

       

       

      Kritériá na prijatie uchádzačov z elokovaného pracoviska Arcibiskupského gymnázia biskupa

      P. Jantauscha v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou:

       

      Kritériá na prijatia  uchádzačov :

      Úspešné vykonanie prijímacej skúšky, ktorá pozostáva z testov z profilových predmetov a ústneho pohovoru prijímacej komisie:

      Testy z profilových predmetov: SJL a MAT (učivo v rozsahu učebných osnov ZŠ)

       

      • Maximálny počet bodov z každého testu je 30 bodov
      • Uchádzač vyhovel, ak dosiahol minimálne 50% v teste zo SJL aj v teste z MAT

       

      V prípade rovnosti bodov o poradí rozhodujú:

      • priemer známok na konci šk. roka v 7. a v 8. ročníku ZŠ z vyučovacích predmetov (vyučovací jazyk až chémia), ak má uchádzač hodnotenie z viacerých cudzích jazykov, použije sa lepší z nich)

       

       

      PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, MBA, LL.M

      riaditeľ školy