• Profil školy

     • Biskup Pavol Jantausch

     • Vo večnej pamäti bude spravodlivý...
      Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána...
      ...Rozdeľuje a dáva chudobným,
      jeho dobročinnosť potrvá na veky...
      Ž 112

      Narodil sa 27.6.1870 vo Vrbovom. Gymnázium vyštudoval v Trnave a Teológiu vo Viedni. 21.9.1893 bol vo Viedni vysvätený za kňaza. Svoju doktorskú dizertačnú prácu o celibáte napísal po latinsky. Jeho kaplánske miesta boli: Topoľčany, Smolenice a Bojná. Farárom bol v Dubovej a v Ludaniciach. Vyvíjal literárnu činnosť v časopisoch Duchovný pastier, Serafínsky svet, Tatranský orol, Trnavská rodina, Kultúra a Posol Božského Srdca. Vyše 15 rokov každý mesiac verne a presne posielal redakcii Posla Božského Srdca svoj príspevok. Príspevky boli vydané v dvoch zväzkoch – Kresťan dnes.

      29. 5. 1922 bol menovacím dekrétom ustanovený za apoštolského administrátora trnavského s právomocami sídelného biskupa. 14. júna 1925 bol vysvätený na biskupa.
      Jeho biskupské heslo PRO VERITATE CUM CARITATE (S LÁSKOU ZA PRAVDU) bolo aj motto jeho každodenných skutkov. Pravdu šíril a uvádzal do života. A to vždy s láskou.

      Pán biskup zreorganizoval diecézu, školstvo, biskupské gymnázium v Trnave, teologickú fakultu v Bratislave, obnovil vydávanie Katolíckych novín. Podporoval saleziánov, jezuitov, františkánov, sestry Notre Dame a sestry premonštrátky.
      Umiera 29. júna 1947 o 10. 00 hod v deň svojich menín a tiež v deň svojho krstu so slovami: „Vo všetkom treba plniť vôľu Božiu i v smrti.“
      Jeho túžbou bolo byť pochovaný nie medzi biskupmi, svojimi predchodcami, ale v kláštore u sestier vo Vrbovom. 29. júna 1948 bol prevezený z Trnavy do Vrbového, aby bol medzi sestrami, ktoré mal tak rád a pre ktoré dal postaviť kláštor a kaplnku.

       

      „Sviatosť Oltárna nie je odmenou našej svätosti, ale liekom našej krehkosti a prostriedkom, aby sme sa mohli stať viac a viac dokonalými.“
      ThDr. Pavol Jantausch