Navigácia

Počet návštev: 1043536

Motto školy

Byť svetlom sveta a soľou zeme

Streda 2. 9. 2015

Kalendár

„Katolícka škola je vzácnou skutočnosťou pre celú spoločnosť, predovšetkým kvôli vzdelávaniu, ktoré poskytuje v spolupráci s rodinami a je dobré, aby jej úloha bola uznaná náležitým spôsobom.“

sv. otec František

 

Novinky

 • Nový školský rok 2015/2016

  Milí študenti smiley školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2015 o 8.00 hod. v priestoroch školy AGY na Kalinčiakovej 24. Slávnostnú sv. omšu - VENI SANCTE o 11.00 hod. v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave bude celebrovať pán riaditeľ AŠÚ vdp. Mgr. Ing. Ján Hallon. Koncelebrovať bude riaditeľ školy vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan a vdp. PhDr. Peter Mikula, duchovný školy.  

 • Prázdniny

  Všetkým študentom, pedagógom a zamestnancom školy prajeme pekné, slnečné a oddychové prázdniny.

  vedenie školy AGY a zriaďovateľ ABÚ

 • Odovzdávanie vysvedčení

  Dňa 30. 6. 2015 si všetci žiaci z rúk triednych učiteľov preberú výsledky svojej práce v podobe vysvedčenia.

  Gratulujeme!

 • Te Deum

  Na sviatok sv. Petra a Pavla sme sv. omšou spoločne poďakovali za uplynulý školský rok 2014/2015. Sv. omšu celebroval vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, riaditeľ školy. Po jej skončení nasledovalo krátke vyhodnotenie školského roka.

 • Art film fest

  Žiaci 2. AG podporili svojou účasťou jedno z najvýznamnejších kultúrno - spoločenských podujatí na Slovensku Art film festival v Trenčianskych Tepliciach a v Trenčine. Do zákulisia, nielen slovenskej kinematografie, ich zobral triedny profesor Mgr. Lukáš Piňák. 

  Tešíme sa z vašich spoločných zážitkov!

 • Po hrebeňoch Tatier

  V dňoch od 25. - 28. 6. 2015 sa žiaci 1. AG vzdialili z priestorov AGY a spoločne s triednou profesorkou RNDr. Janou Gregušovou a Mgr. Naďou Mruškovičovou obdivovali krásy našej prírody v okolí Štrby.

  Tešíme sa z vašich spoločných zážitkov!

 • Duchovné cvičenia 3. AG

  V dňoch od 22. - 24. 6. 2015 sa žiaci 3. AG zúčastnili trojdňových duchovných cvičení. Cvičenie bolo organizované v priestoroch kláštora sestier Františkánok v Melčiciach - Lieskovom. Žiaci mali, pod vedením vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboša Hašana - riaditeľa školy, možnosť prostredníctvom tematických prednášok, meditácií a spoločných modlitieb posilniť vzťah s Bohom a rozvinúť tak i svoj duchovný rozmer.  Cvičení sa zúčastnila i triedna profesorka Mgr. Marcela Lančaričová.

 • Buzalkova Trnava 2015

  Dňa 9. júna 2015 boli v kostole sv. Gorazda vo Vrbovom slávnostne ocenení výhercovia súťaže Buzalkova Trnava na tému Rodina - domáca cirkev. V kategórii literárnych prác obsadil 1. miesto žiak 1. AG triedy Roman Pikulík a 3. miesto žiak elokovaného pracoviska 1. BG triedy I. K.

  Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

 • Deň belasého motýľa

  Dňa 5. júna 2015 sa žiaci 3. AG triedy zapojili do charitatívnej zbierky určenej na liečbu ľudí trpiacich svalovou dystrofiou a podporili tak 15. ročník tejto verejnej zbierky.

  Ďakujeme!

 • Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

  Dňa 4. júna 2015 sme oslávili sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Tento sviatok je oslavou Eucharistie a vyjadrenímm úcty k Spasiteľovi, ktorý je prítomný pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti oltárnej. Sv. omšu celebroval riaditeľ gymnázia, vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan.

 • Odovzdávanie maturitných vysvedčení

  Dňa 1.6.2015 si naši úspešní maturanti prevzali maturitné vysvedčenia v slávnostnej atmosfére Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Počas sv. omše, ktorú celebrovali riaditeľ arcidiecézneho školského úradu vdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, riaditeľ školy vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan a vdp. PhDr. Peter Mikula poďakovali za milosti a dobrodenia, ktoré získali počas svojho štúdia.

 • Posledné voľné miesta pre deviatakov !!!

  Riaditeľ Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha  podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vyhlasuje prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka v študijnom odbore 7902 J gymnázium. Prijímacia skúška sa bude konať dňa 16. júna 2015. Prihlášky na štúdium môžete odovzdať do 10. júna 2015.

 • Tablet grátis !!! pre každého prváka !!!

  V školskom roku 2015/2016 otvárame denné štvorročné gymnaziálne štúdium všeobecného zamerania pre žiakov 9.ročníka základných škôl.

  Po úspešnom absolvovaní prijímacieho pohovoru a po prijatí na denné štúdium na Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Kalinčiakova 24,

 • AGY noviny

  Nové číslo:  AGY noviny si môžete pozrieť kliknutím na nasledujúci link:  AGY_noviny_2015.pdf

 • Odišiel do domu svojho Otca

  Pán života a smrti povolal do večnosti otca biskupa Mons. Dominika Tótha. V mene vedenia školy a študentov ďakujeme otcovi biskupovi za všetko čo urobil pre rozvoj nášho Arcibiskupského gymnázia. Otec biskup zostávate v našich modlitbách.

  Odpočívajte v pokoji!  

 • Nanebovstúpenie Pána

  Dňa 14. 5. 2015 slávime prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Sv. omšu budeme spoločne sláviť o 12. 00 hod. v školskej kaplnke AGY. Celebrovať bude pán riaditeľ vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, školský dekan.  

 • Rodičovské združenie

  Dňa 13.5. 2015 sa v priestoroch budovy AGY, v čase od 16:00 do 17:30, formou individuálnych konzultácií uskutoční rodičovké združenie druhého a tretieho ročníka. Účasť všetkých rodičov je nevyhnutná.

 • Veľkonočné prianie

  Všetkým študentom, pedagógom a zamestnancom školy AGY vyprosujeme požehnané Veľkonočné sviatky, radosť a pokoj od zmŕtvychvstalého Krista.  

  vedenie školy AGY a zriaďovateľ ABÚ

 • Krížová cesta

  Dňa 1. 4. 2015 sa študenti a pedagógovia zúčastnia modlitby Krížovej cesty na trnavskej Kalvárii. Je to cesta kríža, ktorá nás vovádza to tajomstva veľkonočného trojdnia.

 • Sviatosť zmierenia

  Sv. zmierenia sa bude vysluhovať dňa 30. 3. 2015  v školskej kaplnke. Príďme sa zmieriť s našim Pánom a otvoriť si srdce pre prijatie večnej Lásky.

 • Deň narcisov

  Liga proti rakovine organizuje 27. 3. 2015 svoju jedinú verejno-prospešnú zbierku Deň narcisov. Kvietok jari symbolizuje spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom. Naša škola AGY sa do tejto akcii zapája zbierkou a dobrovoľníkmi. Ďakujeme.

 • Ocenenie - Plaketa Jána Amosa Komenského

  Dňa 23. 3. 2015 pri príležitosti Dňa učiteľov, na slávnostnej pedagogickej porade, riaditeľ školy PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan  odovzdal ocenenie, Plaketu Jána Amosa Komenského, našim pedagógom a zamestnancom školy  - RNDr. Dagmar Gašpríkovej, PhD., RNDr. Jane Gregušovej a pani Magdaléne Ondrejkovej za dlhoročnú výchovno-vzdelávaciu prácu v prospech rozvoja cirkevného školstva, aktívnu tvorbu dobrého mena školy a osobný prínos. Srdečne blahoželáme.

 • Matematický klokan

  Dňa 23.3.2015 sa na našej škole uskutočnil Matematický klokan. Súťaže sa zúčastnili žiaci všetkých ročníkov. Zodpovedná pani profesorka RNDr. Jana Gregušová.

 • Majstrovstvá SR v tanci

  Dňa 14.3. 2015 sa náš žiak II.AG triedy Libor Benedikovič zúčastnil Majstrovstiev SR v spoločenskom tanci. Vo vysokej konkurencii sa spolu s partnerkou umiestnili na peknom 4. mieste.

   Gratulujeme!

 • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

  10. 3. 2015 sa študenti našej školy zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku s názvom American Dream v kine Hviezda. Predstavenie bolo realizované interaktívnou formou. Študenti  mali možnosť aktívne konverzovať v anglickom jazyku a zábavnou formou si obohatiť gramatiku i slovnú zásobu.

 • Noviny AGY

  Nové noviny AGY si môžete pozrieť kliknutím na nasledujúci link:

  noviny_agy.pdf

 • Prerušenie vyučovania

  Riaditeľ školy v súlade s § 150, ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že v dňa 26.2.2015 od 9.45 hod. poskytuje žiakom z dôvodu odstraňovania havárie na vodovodnom potrubí riaditeľské voľno. Vyučovanie pokračuje 27.2.2015.

 • Popolcová streda

  Na popolcovú stredu sa študenti a pedagógovia zúčastnili sv. omše v školskej kaplnke. Pôstne obdobie je nás veľkou výzvou: Kajajte sa a verte v evanjeliu; Pamätaj, že si prach a na prach sa aj obrátiš. Sv. omšu celebroval riaditeľ školy vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, školský dekan.

 • Prerušenie školskej dochádzky

  Na základe odporúčania RÚVZ v Trnave riaditeľ školy prerušuje výchovno-vzdelávací proces od 12.2. do 17.2.2015 z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkového ochorenia. Vyučovanie pokračuje dňom 18.2.2015 (streda).

 • Olympiáda ľudských práv

  Dňa 5. 2. 2015 sa žiak IV. AG Ján Lančarič zúčastnil krajského kola Olympiády ľudských práv. Po úspešnom zvládnutí písomnej časti postúpil do užšieho výberu, v ktorom počas ústneho pohovoru prezentoval vedomostí z oblasti ľudských práv. Zodpovedný pedagóg Mgr. Lukáš Piňák.

  K umiestneniu gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy

 • Najmodernejšia, najnovšia a najrodinejšia škola

  V budúcom školskom roku 2015/2016 sa naše Arcibiskupské gymnázium bude sťahovať

  do nových – zrekonštruovaných priestoroch budovy na ulici Jána Hollého v Trnave.

  Tešíme sa na vás smiley  

 • Lyžiarsky výcvik

  V dňoch od 13. do 18. 1. 2015 sa študenti AGY zúčastnia lyžiarskeho výcviku v stredisku SKI MEANDER ORAVICE. Všetkým účastníkom prajeme krásne zážitky. Zodpovedný pedagóg: Mgr. Daniel Čálik.  

 • 9. 1. 2015

  Do galérie Trojkráľové požehnanie školy boli pridané fotografie.

 • Trojkráľové požehnanie školy

  Dňa 9. 1. 2015 sa uskutoční Trojkráľová koleda – požehnanie školy, ktorú vykoná riaditeľ školy vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, šk. dekan spolu s kňazmi, ktorí pôsobia na našej škole. Pri požehnaní sa používa svätená voda a tymian. Na vstupné dvere sa kriedou píšu písmena C+M+B podľa Rímskeho rituálu sú to iniciály mien troch kráľov Caspar, Melchior a Balthasar. Písmena C+M+B sa prekladajú ako aj Christus mansionem benedicat- Kristus nech žehná tento dom.

 • Koncert na Trojičnom námestí

  Počas vianočných trhov sa po prvýkrát prezentovala naša škola AGY na Trojičnom námestí v Trnave cez vianočné koledy. Toto podujatie obdaril hudbou na husle študent 2. AGY Tadeáš Mazúr. Ďakujeme za prezentáciu školy.   

 • Vianočný pozdrav

 • Vianočná svätá omša

  Adventné obdobie ukončíme spoločnou sv. omšou dňa 19. 12. 2014 o 10:00 v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Slávnostnú omšu bude celebrovať riaditeľ AŠÚ vdp. Mgr. Ing. Ján Hallon. Po jej skončení bude nasledovať vianočný koncert študentov AGY a PaSA. 

 • Anglicko-americké posedenie

  Študenti 4. ročníka AGY si, pod vedením Mgr. Marcely Lančaričovej, zorganizovali anglicko-americké posedenie spojené s ochutnávkou tradičných dobrôt, anglickým čajom a príjemnou hudbou.   

 • Vianočná Viedeň

  Dňa 15. 12. 2014 sa žiaci 1. - 4. ročníka AGY zúčastnia exkurzie vo Viedni. Súčasťou exkurzie bude prehliadka vianočnej Viedne a  historických pamiatok. Zodpovedným  pedagógom je Mgr. Ľuboš Martinák.

  Prajeme príjemné spoločne prežité chvíle vo Viedni

 • Vianočný koncert v ÚVTOS

  V tomto adventnom čase sme vianočným koncertom spríjemnili chvíle aj študentom elokovaného pracoviska ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou. Na koncerte zazneli mnohé známe vianočné koledy v podaní študentiek PaSA bl. Laury v Trnave, ktoré hrou na husle doprevádzal žiak AGY Tadeáš Mazúr. O spestrenie koncertu a dobrú náladu sa svojím vystúpením postarala i Dominika Mirgová. 

 • Olympiáda z nemeckého jazyka

  Dňa 12.12. 2014 sa uskutočnila olympiáda z nemeckého jazyka, do ktorej sa zapojili žiaci 1. - 4. ročníka. Zodpovedná vyučujúca Mgr. Naďa Mruškovičová.

  Úspešným riešiteľom gratulujeme !

 • Olympiáda ľudských práv

  Dňa 10.12.2014 mali študenti AGY, prostredníctvom školského kola olympiády ľudských práv, možnosť otestovať si svoje vedomsti z oblasti ľudských práv. Zodpovedný vyučujúci Mgr. Lukáš Piňák. Na 1. mieste sa umiestnil Ján Lančarič (4.AG ), druhé miesto obsadil Martin Plechlo (4. AG) a o tretie miesto sa delí Pavol Cibula (4. AG) a Adam Voštinár (1. AG). Ján Lančarič postupuje do  krajského kola. 

 • Olympiáda z anglického jazyka

  Žiaci 1. - 4. ročníka sa, pod vedením Mgr. Lančaričovej a Mgr. Martináka, zapojili do olympiády z anglického jazyka. Súčasťou olympiády bol písomný test, práca s nahrávkou a ústny pohovor. Víťazkou úrovne B 1 sa stala Zuzana Alžbeta Halgašová (1. AG) a v kategórii B 2 obhájil víťazstvo Tomáš Stanislavský (4. AG), ktorý postupuje do okresného kola.

 • Duchovná obnova študentov a pedagógov

  Dňa 8. 12. 2014 na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa uskutoční duchovná obnova študentov a pedagógov školy. Sv. omšu o 9.30 hod. bude v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa celebrovať riaditeľ školy vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, školský dekan.  

 • Zriekni sa a obdaruj v čase advente

  Študenti a pedagógovia AGY sa v týždni od 8.12 - 12.12. 2014 zapoja do duchovnej aktivity Zriekni sa a obdaruj. Všetkým, čo si dokážeme odrieknuť (trvanlivé potraviny, hračky, knihy...), chceme obdarovať deti v detskom domove v Trnave.

  Kto dáva, dvakrát dostáva angel 

 • Rodičovské združenie

  Dňa 8. 12. 2014, t.j. v pondelok sa v priestoroch budovy AGY uskutoční rodičovské združenie druhého a tretieho ročníka, v čase od 15:00, formou individuálnych konzultácií. Účasť všetkých rodičov je nutná.

 • Imatrikulácie

  Tento týždeň žiaci tretieho ročníka pripravili pre našich nováčikov imatrikulácie a prijali tak žiakov prvého ročníka do AGY-rodiny. Tešíme sa, že ste našou súčasťou a prajeme veľa študijných úspechov.

 • Expert geniality show

  Dňa 2.12.2014 sa naši študenti 1.- 4. ročníka zúčastnili súťaže pod názvom Expert geniality show. Úspešným riešiteľom gratulujeme. Zodpovedná profesorka RNDr. Jana Gregušová. 

 • Stužková za múrmi väznice

  Dňa 27.11.2014 sa, v elokovanom pracovisku nášho gymnázia, ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou konala stužková slávnosť triedy 4.BG. Slávnosť sa začala sv. omšou, ktorú celebroval Mons. Ján Orosch, zúčastnili sa i mnohí vzácni hostia z Ministerstva školstva SR, Obvodného úradu v Trnave, pedagógovia, príbuzní maturantov. Nech sú zelené stužky pre našich maturantov ozajstným symbolom nádeje. 

 • Deň otvorených dverí

  Milí deviataci,

  srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí našej školy, ktorý sa bude konať 21. 11.  2014 (piatok) od 8.00 do 13.00 hod. Tešíme sa na Vás!

  Príďte sa pozrieť medzi nás a zistíte, ako si tu rodinne nažívame angel

Novinky

Kontakt

 • ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM biskupa P. JANTAUSCHA
  Kalinčiakova 24, 91701 Trnava
 • 033/5936871
  FAX-033/5936871

Fotogaléria