Navigácia

Počet návštev: 1078759

Motto školy

Byť svetlom sveta a soľou zeme

Piatok 27. 11. 2015

Kalendár

„Katolícka škola je vzácnou skutočnosťou pre celú spoločnosť, predovšetkým kvôli vzdelávaniu, ktoré poskytuje v spolupráci s rodinami a je dobré, aby jej úloha bola uznaná náležitým spôsobom.“

sv. otec František

 

Novinky

 • Stužková za múrmi väznice

  Dňa 27.11.2015 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody, v elokovanom pracovisku AGY, bude konať stužková slávnosť triedy 4. BG. Slávnosť začne sv. omšou, ktorú bude celebrovať trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Po jej odslúžení sa pristúpi k slávnostnému stužkovaniu maturantov, ktorého sa zúčastnia mnohí vzácni hostia. Nech sú zelené stužky pre našich maturantov ozajstným symbolom nádeje!

 • Viem sa správne rozhodnúť?

  Dňa 26.11.2015 sa študenti štvrtého ročníka zúčastnili prednášky PhDr. Hanulákovej na tému Viem sa správne rozhodnúť? Cieľom prednášky bolo napomôcť študentom ako sa správne učiť a ako si správne vybrať budúce povolanie. 

  Ďakujeme!

 • Imatrikulácie

  20.11.2015 prebehne v priestoroch AGY imatrikulácia našich prvákov, ktorú pripravia študenti 3. ročníka. Po "náročných" skúškach budú odmenení dekrétmi symbolizujúcimi prijatie nováčikov do AGYrodiny. Zodpovedný pedagóg Mgr. Lukáš Piňák.

  Tešíme sa, že ste našou súčasťou!

 • Trnavská novéna

  Dňa 18.11.2015 sa pedagógovia a študenti AGY zúčastnili slávenia Trnavskej novény v Bazilike sv. Mikuláša. Slávnostnú sv. omšu celebroval duchovný školy PhDr. Peter Mkula.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ AGY PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan vyhlasuje, z prevádzkových dôvodov, na dňa 16.11.2015 riaditeľské voľno.

 • Šachový turnaj

  Študenti 1.AG, Juraj Letovanec a Martin Jablonický, sa zúčastnili šachového turnaja. Martin Jablonický sa vo vysokej kokurencii umiestnil na 1. mieste a postupuje do krajského kola.

  Gratulujeme a držíme palce v krajskom kole!

 • Tomu ver!

  Dňa 3.11.2015 sa študenti AGY zúčastnili protidrogového koncertu zameraného na šírenie osvety v oblasti závislostí. Koncert bol akousi sondou do života tínedžerov hľadajúcich lásku, skutočné vzťahy, životný smer, budúce povolanie. Fúziou hovoreného slova, tanca a rôznych žánrov hudby sa protagonisti snažili poukázať na najväčšie nástrahy alkoholovej závislosti.

 • Spomienka všetkých zosnulých

  Pri príležitosti spomienky na všetkých našich zosnulých príbuzných sa žiaci i pedagógovia AGY zúčastnili duchovnej obnovy realizovanej formou sv. omše, ktorú celebroval vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, riaditeľ školy.

 • Veľká Morava a počiatky kresťanstva na Slovensku

  Dňa 28. 10. 2015 sa žiaci 1. - 3. ročníka zúčastnia medzinárodnej putovnej výstavy na Bratislavskom hrade pod názvom Veľká Morava a počiatky kresťanstva na Slovensku. Ide o expozíciu, ktorej obdoba tu nebola vyše 50 rokov a žiaci tak budú mať možnosť, takouto neštandardnou formou, rozvinúť si svoje vedomosti z predmetov katolícke náboženstvo, slovenský jazyk a literatúra, dejepis, geografia. Navštívia aj hrad Devín s jeho expozíciami. Zodpovední pedagógovia RNDr. Jana Gregušová a Mgr. Miriam Karasová. 

 • Exkurzia vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch

  Dňa 26. 10. 2015 študenti 2. AG navštívili Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch. V rámci exkurzie sa oboznámili s poslaním a históriou tohto rezortného ústavu a navštívili dve jeho pracoviská. Prvým bola Génova banka, ktorá je jediným špecializovaným pracoviskom na Slovensku, v ktorom sa uchovávajú slovenské rastlinné zdroje aj pre ďalšie generácie. Druhým pracoviskom bolo Laboratórium kvality zrna, kde sa študenti zoznámili s prístrojovým vybavením a chemicko-biologickými analýzami, ktoré predchádzajú spracovaniu zrna na chlieb alebo pečivo. Zodpovedný pedagóg doc. Ing. Viera Horváthová, PhD. 

 • Deň otvorených dverí

  Milí deviataci,

  srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí našej školy, ktorý sa bude konať 26. 10.  2015 (pondelok) od 8.00 do 14.00 hod.

  Tešíme sa na Vás!

 • Stužková slávnosť 4. AG

  Dňa 23. 10. 2015 o 17.00 hod. sa v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave uskutoční pontifikálna sv. omša, ktorú bude celebrovať trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch pri príležitosti posvätenia maturitných stužiek maturantom AGY.

  Na túto slávnosť vás všetkých srdečne pozývame!

 • DOD na Štatistickom úrade v Trnave

  Dňa 20.10.2015 sa trieda III. AG zúčastnila dňa otvorených dverí na Štatistickom úrade v Trnave. Žiaci tak mali možnosť spoznať fungovanie tohoto úradu a študentky Kristína Jančičková a Natália Zvolenská si odniesli i hodnotné ceny. Zodpovedný pedagóg Mgr. Lukáš Piňák. 

 • Kongres o fotonike 2015

  Dňa 15.10.2015 sme sa, v Centre vedecko-technických informácií v Bratislave, zúčastnili Študentského kongresu o fotonike 2015. Kongres organizovalo Medzinárodné laserové centrum v Bratislave pre žiakov základných a stredných škôl a jeho cieľom bolo prehĺbiť vedomosti a vzbudiť väčší záujem o fotoniku - náuku o svetle. Súčasťou kongresu boli aj prezentácie žiakov zamerané na fotoniku a workshopy, ktoré pútavou formou demonštrovali pestrosť jej využitia. Kongresu sa zúčastnili Simona Benková a Adam Voštinár z II.AG a Tadeáš Mazúr a Filip Dočekal z III. AG. Zodpovedný pedagóg doc. Ing. Viera Horváthová, PhD.

 • Deň zdravia na AGY

  Dňa 6.10.2015 sa na našej škole bude konať Deň zdravia, ktorý v súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020 a pri príležitosti 70. výročia prvej zmienky o školskom stravovaní, bude zameraný na posilnenie výchovy študentov k zdravému životnému štýlu. Študenti budú mať možnosť oboznámiť sa so správnymi stravovacími návykmi, ktoré sú spojené aj s pravidelnými fyzickými aktivitami, pričom tento tematický deň bude obohatený aj o prednášky zamerané na starostlivosť o duchovnú stránku človeka ako ľudsko - duchovnej bytosti a na vhodné spôsoby zvládania stresu a psychických záťaži, ktoré majú nemalý vplyv na zdravie každého jednotlivca.

 • Beseda s poslancami NRSR

  Dňa 28.9.2015 navštívili našu školu poslanci NR SR Mgr. Alojz Přidal a Ing. Július Brocka. Besedy sa zúčastnili žiaci 3. AG a 4. AG. Žiaci mali možnosť spoznať fungovanie NR, imitáciou si vyskúšať priebeh schvaľovania zákona a venovať sa i aktuálnym témam.

  Ďakujeme za Vašu prítomnosť medzi nami!

 • Účelové cvičenie

  Dňa 28.9.2015 sa žiaci 1. AG a 2. AG zúčastnia účelového cvičenia. Cvičenie je zamerané na orientáciu v teréne, dopravnú výchovu a podanie prvej pomoci. Zodpovední pedagógovia Mgr. Daniel Čálik a Mgr. Naďa Mruškovičová.

 • Biela pastelka

  Dňa 25.9.2015 sme svojou aktívnou účasťou podporiili projekt Biela pastelka. Do zbierky zameranej na podporu nevidiacich sa zapojili žiaci i pedagógovia AGY.

  Ďakujeme !

 • Rodičovské združenie 3. AG

  Dňa 23.9.2015 sa uskutoční rodičovské združenie 3. AG. Začiatok je naplánový na 16:30 hod. Účasť všetkých rodičov je nutná!

 • Rodičovské združenie

  Dňa 17.9.2015 sa v priestoroch budovy AGY uskutoční rodičovské združenie prvého a štvrtého ročníka so začiatkom o 16:30 hod. Účasť všetkých rodičov je nevyhnutná!

 • Nový školský rok 2015/2016

  Milí študenti smiley školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2015 o 8.00 hod. v priestoroch školy AGY na Kalinčiakovej 24. Slávnostnú sv. omšu - VENI SANCTE o 11.00 hod. v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave bude celebrovať pán riaditeľ AŠÚ vdp. Mgr. Ing. Ján Hallon. Koncelebrovať bude riaditeľ školy vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan a vdp. PhDr. Peter Mikula, duchovný školy.  

 • Prázdniny

  Všetkým študentom, pedagógom a zamestnancom školy prajeme pekné, slnečné a oddychové prázdniny.

  vedenie školy AGY a zriaďovateľ ABÚ

 • Odovzdávanie vysvedčení

  Dňa 30. 6. 2015 si všetci žiaci z rúk triednych učiteľov preberú výsledky svojej práce v podobe vysvedčenia.

  Gratulujeme!

 • Te Deum

  Na sviatok sv. Petra a Pavla sme sv. omšou spoločne poďakovali za uplynulý školský rok 2014/2015. Sv. omšu celebroval vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, riaditeľ školy. Po jej skončení nasledovalo krátke vyhodnotenie školského roka.

 • Art film fest

  Žiaci 2. AG podporili svojou účasťou jedno z najvýznamnejších kultúrno - spoločenských podujatí na Slovensku Art film festival v Trenčianskych Tepliciach a v Trenčine. Do zákulisia, nielen slovenskej kinematografie, ich zobral triedny profesor Mgr. Lukáš Piňák. 

  Tešíme sa z vašich spoločných zážitkov!

 • Po hrebeňoch Tatier

  V dňoch od 25. - 28. 6. 2015 sa žiaci 1. AG vzdialili z priestorov AGY a spoločne s triednou profesorkou RNDr. Janou Gregušovou a Mgr. Naďou Mruškovičovou obdivovali krásy našej prírody v okolí Štrby.

  Tešíme sa z vašich spoločných zážitkov!

 • Duchovné cvičenia 3. AG

  V dňoch od 22. - 24. 6. 2015 sa žiaci 3. AG zúčastnili trojdňových duchovných cvičení. Cvičenie bolo organizované v priestoroch kláštora sestier Františkánok v Melčiciach - Lieskovom. Žiaci mali, pod vedením vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboša Hašana - riaditeľa školy, možnosť prostredníctvom tematických prednášok, meditácií a spoločných modlitieb posilniť vzťah s Bohom a rozvinúť tak i svoj duchovný rozmer.  Cvičení sa zúčastnila i triedna profesorka Mgr. Marcela Lančaričová.

 • Buzalkova Trnava 2015

  Dňa 9. júna 2015 boli v kostole sv. Gorazda vo Vrbovom slávnostne ocenení výhercovia súťaže Buzalkova Trnava na tému Rodina - domáca cirkev. V kategórii literárnych prác obsadil 1. miesto žiak 1. AG triedy Roman Pikulík a 3. miesto žiak elokovaného pracoviska 1. BG triedy I. K.

  Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

 • Deň belasého motýľa

  Dňa 5. júna 2015 sa žiaci 3. AG triedy zapojili do charitatívnej zbierky určenej na liečbu ľudí trpiacich svalovou dystrofiou a podporili tak 15. ročník tejto verejnej zbierky.

  Ďakujeme!

 • Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

  Dňa 4. júna 2015 sme oslávili sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Tento sviatok je oslavou Eucharistie a vyjadrenímm úcty k Spasiteľovi, ktorý je prítomný pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti oltárnej. Sv. omšu celebroval riaditeľ gymnázia, vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan.

 • Odovzdávanie maturitných vysvedčení

  Dňa 1.6.2015 si naši úspešní maturanti prevzali maturitné vysvedčenia v slávnostnej atmosfére Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Počas sv. omše, ktorú celebrovali riaditeľ arcidiecézneho školského úradu vdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, riaditeľ školy vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan a vdp. PhDr. Peter Mikula poďakovali za milosti a dobrodenia, ktoré získali počas svojho štúdia.

 • Posledné voľné miesta pre deviatakov !!!

  Riaditeľ Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha  podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vyhlasuje prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka v študijnom odbore 7902 J gymnázium. Prijímacia skúška sa bude konať dňa 16. júna 2015. Prihlášky na štúdium môžete odovzdať do 10. júna 2015.

 • Tablet grátis !!! pre každého prváka !!!

  V školskom roku 2015/2016 otvárame denné štvorročné gymnaziálne štúdium všeobecného zamerania pre žiakov 9.ročníka základných škôl.

  Po úspešnom absolvovaní prijímacieho pohovoru a po prijatí na denné štúdium na Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Kalinčiakova 24,

 • AGY noviny

  Nové číslo:  AGY noviny si môžete pozrieť kliknutím na nasledujúci link:  AGY_noviny_2015.pdf

 • Odišiel do domu svojho Otca

  Pán života a smrti povolal do večnosti otca biskupa Mons. Dominika Tótha. V mene vedenia školy a študentov ďakujeme otcovi biskupovi za všetko čo urobil pre rozvoj nášho Arcibiskupského gymnázia. Otec biskup zostávate v našich modlitbách.

  Odpočívajte v pokoji!  

 • Nanebovstúpenie Pána

  Dňa 14. 5. 2015 slávime prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Sv. omšu budeme spoločne sláviť o 12. 00 hod. v školskej kaplnke AGY. Celebrovať bude pán riaditeľ vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, školský dekan.  

 • Rodičovské združenie

  Dňa 13.5. 2015 sa v priestoroch budovy AGY, v čase od 16:00 do 17:30, formou individuálnych konzultácií uskutoční rodičovké združenie druhého a tretieho ročníka. Účasť všetkých rodičov je nevyhnutná.

 • Veľkonočné prianie

  Všetkým študentom, pedagógom a zamestnancom školy AGY vyprosujeme požehnané Veľkonočné sviatky, radosť a pokoj od zmŕtvychvstalého Krista.  

  vedenie školy AGY a zriaďovateľ ABÚ

 • Krížová cesta

  Dňa 1. 4. 2015 sa študenti a pedagógovia zúčastnia modlitby Krížovej cesty na trnavskej Kalvárii. Je to cesta kríža, ktorá nás vovádza to tajomstva veľkonočného trojdnia.

 • Sviatosť zmierenia

  Sv. zmierenia sa bude vysluhovať dňa 30. 3. 2015  v školskej kaplnke. Príďme sa zmieriť s našim Pánom a otvoriť si srdce pre prijatie večnej Lásky.

Novinky

Kontakt

 • ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM biskupa P. JANTAUSCHA
  Kalinčiakova 24
  917 01 Trnava
 • 033/5936871
  FAX-033/5936871

Fotogaléria